Övervakning av avfallstransport och inspektioner

Övervakning av avfallstransporter

Finlands miljöcentral (SYKE) övervakar avfallstransporter i samarbete med bland annat tullen och polisen. Man gör inspektioner i hamnar och på gränsövergångsställen och dessutom följer man särskilt upp elektronikskrot och skrotfordon som förs utanför EU-länderna. SYKE gör även företagsinspektioner i samarbete med de miljömyndigheter som övervakar företag.

SYKE medverkar i EU:s IMPEL-TFS-projekt, vars målsättning är att utveckla och främja inspektionsverksamheten i EU:s medlemsstater. IMPEL är ett samarbetsnätverk som stöder genomförandet av Europeiska unionens miljölagstiftning.

Inspektionsplan för internationella avfallstransporter

Inom EU har man strävat efter att stärka tillsynspraxis med hjälp av planmässiga inspektioner. i fråga om tillsynen över avfallshanteringen i allmänhet och framför allt över avfallstransporter. År 2014 kompletterades förordningen om transport av avfall med närmare bestämmelser om inspektionerna och den övriga övervakningen av avfallshanteringen. Bestämmelserna förutsatt att före den 1 januari 2017 ska medlemsstaterna ha upprättat en eller flera inspektionsplaner. Motsvarande ändring gjordes i 124 § i avfallslagen. Målet med inspektionsplanen är att genomföra internationella avfallstransporter enligt bestämmelserna och anvisningarna, förhindra olagliga avfallstransporter och garantera lämplig avfallshantering.

SYKE har upprättat en plan om inspektionerna av sådana anläggningar eller företag vars verksamhet har att göra eller på goda grunder kan antas ha att göra med internationell transport av avfall. Inspektionsplanen ska uppdateras med tre års mellanrum eller oftare om det behövs.

Olaglig transport av avfall

Begreppet olaglig transport av avfall definieras i artikel 2.35 i förordningen om transport av avfall. Med olaglig tranport av avfall avses bland annat

  • Transport av avfall som kräver anmälan utan tillstånd för avfallstransport
  • Transport av avfall som kräver anmälan utan godkännande av alla behöriga myndigheter
  • Transport av avfall för bortskaffande utanför EU eller export av farligt avfall avsett för återvinning till ett land som inte är medlem i EFTA, EU eller OECD.
  • Avfallstransporter som inte har fullföljts på det sätt som uppgetts i anmälan
  • Avfallstransporter för vilka man fått godkännande genom att uppge felaktiga uppgifter
  • Avfallstransporter där miljöskyddsnivån i den återvinnande eller bortskaffande anläggningen i mottagarlandet inte motsvarar de internationella föreskrifterna

Även transporter av grönt avfall kan vara olagliga till exempel i de fall där transporten sker utan bilaga VII eller om transporten fullföljs på ett sätt som avviker från det som uppgetts i bilaga VII.

Arrangemang vid olaglig transport

När den behöriga myndigheten observerar en olaglig avfallstransport meddelar den omedelbart om saken till andra behöriga myndigheter.

Det är i första hand anmälaren eller mottagaren som ansvarar för den olagliga transporten av avfall. Myndigheterna i avsändar- och mottagarlandet kommer överens om under hurdana former återtagningen sker samt arrangemangen för behandlingen av avfallet.

Kostnader för olagliga avfallstransporter

Kostnaderna för återtagning och behandling av avfallet betalas antingen av exportören av avfallet (anmälaren) eller av mottagaren.

Publicerad 09-09-2013 kl. 12.35, uppdaterad 14-09-2022 kl. 15.42