Lafstiftning om avfallstransport

Övervakningen av internationella transporter av avfall baserar sig på många olika internationella avtal och bestämmelser. För medlemmar i den europeiska gemenskapen är grunden för lagstiftningen om avfallstransport Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (förordningen om transport av avfall).

Baselkonventionen som regleral internationella transport av farligt avfall och OECD-beslutet C(2001)107/FINAL, som behandlar övervakningen av transport av avfall avsett för återvinningen är även viktiga. Dessa avtal inkluderas i EU:s förordning om transport av avfall. Dessutom anges bestämmelser om avfallstransporter i Finlands nationella lagstiftning, avfallslagen.
 

 

Publicerad 01-04-2015 kl. 13.08, uppdaterad 09-09-2022 kl. 13.31