Förhandsgodkännande av anläggningarna

EU:s förordning om transport av avfall ger EU:s medlemsländer möjlighet att bevilja anläggningar som återvinner avfall ett så kallat förhandsgodkännande. I och med förhandsgodkännandet har man rätt att avvika från vissa bestämmelser gällande anmälningsförfarandena. Skillnaderna mellan förhandsgodkännande av anläggningar och vanligt tillståndsförfarande är följande:
 1. Förkortad tid för beslutsfattande, det vill säga beslutet ska fattas inom sju dagar efter datumet för bekräftelsen på mottagandet
 2. Tillstånd för avfallstransport kan beviljas för tre år framåt, om myndigheterna i alla länder ger sitt samtycke till detta

Finlands miljöcentral kan bevilja en återvinningsanläggning som är belägen i Finland ett förhandsgodkännande för mottagande av avfall från ett annat EU-land eller OEDC-land. Förhandsgodkännandet är tidsbegränsat och beviljas för högst tio år. Förhandsgodkännandet kan inte beviljas någon som bedriver behandling i avvaktan på återvinning eller försöksverksamhet.

Ansökning om förhandsgodkännande

Man ansöker om förhandsgodkännande med en ansökningsblankett som skickas per post, med underskrift och bilagor, till följande adress: Finlands miljöcentral / internationell transport av avfall, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Innan ansökan om förhandsgodkännande lämnas in ombeds verksamhetsutövaren ta kontakt med Finlands miljöcentral för förhandsgranskning av ansökan. För behandlingen av ansökan om förhandsgodkännande tas ut en avgift i enlighet med miljöministeriets förordning (nr 1243/2019).

Ansökan om förhandsgodkännande innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • anläggningens namn och registernummer (FO-nummer)
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, faxnummer)
 • kontaktuppgifter till kontaktpersonen (telefonnummer, e-postadress)
 • kopia av giltigt miljötillstånd
 • kopia av EMAS-certifikat som beviljats i enlighet med EU:s förordning 761/2001 eller intyg över motsvarande miljökontrollsystem
 • beskrivning av det avfall vars import förhandsgodkännandet gäller (aggregationstillstånd, föroreningar, materialets variationsbredd osv.)
 • klassificering av avfallet (LoW-kod) i enlighet med förordningen om avfall (179/2012)
 • klassificering av avfallet enligt bilagorna IV och IVA i EU:s förordning om transport av avfall 1013/2006
 • beskrivning av den/de återvinningsteknik(er) som tillämpas
 • återvinningskoder (R-kod) som finns i förteckningen i förordningen om avfall (179/2012)
 • den totala mängden avfall som återvinns i anläggningen per år, mängden avfall av olika sorter och hur stor andel av avfallet man har för avsikt att importera från andra länder
 • för hur lång tidsperiod man ansöker om förhandsgodkännande
 • mottagningsprocess för avfallet
  • görs analyser av avfallet, och hurdana
 • utredning av problem som uppkommit vid tidigare avfallstransporter som företaget har medverkat i och hur man har löst dem.
 • en kopia av handelsregisterutdraget

Behandlingen av ansökan tar cirka en månad efter att den mottagna ansökan har granskats och godkänts. Under behandlingen genomförs en inspektion av anläggningen.

Alla förhandsgodkända anläggningar finns sammanställda på OECD:s webbsidor. Förhandsgodkända anläggningar

Om förhandsgodkännandet av anläggningarna stadgas i 14 artikeln i förordningen om transport av avfall, i 114 § i avfallslagen och i 31 § i förordningen om avfall.

Publicerad 09-09-2013 kl. 12.59, uppdaterad 08-02-2021 kl. 16.54