Behörighetsvillkor för personal som hanterar ämnen som bryter ner ozonskiktet och fluorkolväten

Allmänt

En person och verksamhetsutövare som hanterar ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser (bl.a.  HFC-föreningar) ska uppfylla behörighetsvillkoren: Behörighetsvillkoren regleras genom miljöskyddslaget (527/2014) och statsrådets förordning 766/2016.

Behörighetsvillkoren gäller personal som installerar, underhåller eller sköter service av

 • kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon och högspänningsbrytare, vilka innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser,
 • eller anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på fluorerade växthusgaser.

Behörighetsvillkoren gäller vidare personal som som hanterar eller sköter avfallshanteringen av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller fluorerade växthusgaser.

Personer och företag som bedriver ovan nämnda verksamhet ska registrera sig hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som för ett register över dem som är behöriga (register över verksamhetsutövare och behörighetsregister för montörer). På Tukes webbplats finns närmare information om behörighetsvillkoren och utbildning.

Det är förbjudet att bedriva verksamhet utan den behörighet som krävs. Behörighetsvillkoren tillämpas oberoende av om utrustningen är i egen användning eller inte.

En professionellt och kompetent utförd installation och service garanterar att utrustningen fungerar adekvat och effektivt och att garantin och försäkringarna gäller.

Lagstiftningen

I Finland regleras hanteringen av ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser genom

 • miljöskyddslagen (527/2014) och
 • statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (766/2016).

Dessutom gäller EU-förordningarna

 • om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EG 1005/2009) och
 • om vissa fluorerade växthusgaser (EU 517/2014).

Obs. EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har förnyats. Mer information finns på sidan Fluorerade växthusgaser.

Inspektioner av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt släckanläggningar

Innehavaren av eller ägaren till fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpskretsar och släckanläggningar ska se till att anläggningen inspekteras med regelbundna intervall enligt bestämmelserna. Inspektionsintervallet beror på mängden och typ av köldmedium, men kan också förlängas om det finns ett läckagedetektorsystem:

Inspektionsintervall för anläggningar som innehåller F-gaser:

Uppvärmningspotentialen hos F-gasen i en anläggning 

Normal
kontrollfrekvens

Kontrollfrekvens om anläggningen har ett läckagevarningssystem

minst 5 t CO2-ekv., men under 50 t CO2 -ekv.

12 mån

24 mån

minst 50 t CO2 -ekv., men under 500 t CO2 -ekv.

6 mån

12 mån

minst 500 t CO2 -ekv.

3 mån

6 måna)

a) läckagevarningssystem obligatoriskt i alla anläggningar senast 1 januari 2017

Enligt F-gas-förordningen behöver man inte kontrollera hermetiskt slutna anläggningar som innehåller mindre än 10 t  CO2-ekv. F-gaser ifall anläggningen har en anmärkning om att den är hermetiskt sluten

(För anläggningar som förut inte har omfattats av läckagekontroll ska man inleda periodiska kontroller först efter en övergångsperiod, från och med 1 januari 2017. Det gäller anläggningar som innehåller under 3 kg, men minst 5 t CO2-ekv. F-gaser. Övergångsperioden gäller också hermetiskt slutna anläggningar på vilkas typetikett anges att anläggningen är hermetiskt sluten, och som innehåller mindre än 6 kg men minst 10 t CO2-ekv. gaser.)

Inspektionsintervall för anläggninar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet (t. ex. R-22):

Mängd köldmedium

Inspektionsintervall

Inspektionsintervall om ett läckagedetektorsystem används

≥  3 kg (hermetiskt > 6 kg)

12 mån

12 mån

> 30 kg

6 mån

12 mån

≥  300 kg

3 mån

6 mån

I anläggningar innehållande minst 300 kg ämne måste det finnas ett läckagedetektorsystem. Läckagedetektorsystemet ska inspekteras en gång per år. Hermetiskt slutna anläggningar som innehåller mindre än sex kilogram ämne behöver inte inspekteras om anläggningen har märkts ut att den är hermetiskt sluten.

Anläggningens innehavare eller ägare ska se till att den som utför inspektionen eller verksamhetsutövaren har ett certifikat över behörighet utfärdat av Tukes.

Inspektionen av anläggningen kan göras i samband med övrigt underhåll av den.

Underhålls- och inspektionsjournal

Anläggningens innehavare eller ägare ska föra en underhålls- och inspektionsjournal, som på uppmaning ska visas myndigheten. I anslutning till anläggningen ska det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades. Underhålls- och inspektionsjournalen ska visa

 • mängden och typen av ämne som anläggningen innehåller,
 • mängden ämne som tillsatts eller tagits tillvara,
 • om de F-gaser som använts i anläggningen är återvunna eller regenererade, och i så fall var
 • datum för föregående service,
 • vilka åtgärder som vidtagits,
 • namnet på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som utfört servicen samt numret på personens behörighetsintyg
 • ifall anläggningen är tagen ur bruk, vilka åtgärder som vidtagits för tillvaratagandet av F-gaserna och slutbehandlingen av dem

Utbildning

Tukes webbplats finns uppgifter om inrättningar som ger behörighetsutbildning och tar emot examina.

Tillsyn och påföljder

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt EU:s ozonförordning och F-gasförordning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för register över behöriga företag och installatörer. De myndigheter som övervakar statsrådets förordning 766/2016 är enligt 23 § och 24 § i miljöskyddslagen 527/2014 ELY-centralerna, de kommunala miljövårdsmyndigheterna, hälsoskyddsmyndigheterna,  tillsynsmyndigheterna för konsumtionsvaror och konsumenttjänster samt livsmedelstillsynsmyndigheterna. Myndigheterna övervakar efterlevnaden av förordningen inom sina egna verksamhetsområden vid sidan av det övriga tillsynsarbetet. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar att behörighetsvillkoren iakttas.

Myndigheterna kan (MSL 527/2014 183 §) ålägga att uppfylla underhållsskyldighet, förbjuda användning av en enskild anläggning eller förbjuda fortsättande av underhållsverksamhet. Åläggandet kan förenas med vite. Den som bryter mot statsrådets förordning 766/2016 kan dömas till böter (MSL 527/2014 225 §).

Guider publicerade av Europeiska kommissionen

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: ODS.F-kaasut@syke.fi

 

Publicerad 11-09-2013 kl. 18.34, uppdaterad 16-08-2021 kl. 9.33