Ansökan om specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen

Specialtillstånd i enlighet med 28 § i terrängtrafiklagen (1710/95) för rörelse i terräng med motordrivet fordon (snöskoter, terränghjuling/fyrhjuling, bil) kan på ansökan beviljas den vars rörelseförmåga på grund av ålder, skada eller sjukdom är begränsad. Tillstånd sökes av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Specialtillstånd behövs inte för en person som enligt 4 § i terrängtrafiklagen är svårt rörelsehindrad. Tillstånd behövs inte heller för dennes följeslagare som rör sig i terrängen.

Specialtillstånd sökes i regel för staten tillhörig mark

Ansökningar om specialtillstånd bör i regel hänföra sig till hemkommunen, fritidshuskommunen eller rekreationsområdet och inom dem staten tillhörig mark, dvs. av Forststyrelsen förvaltad skogsbruksmark och impediment eller begränsat till ödemarksområden, naturskyddsområden och statliga friluftsområden.

Där var det inte finns omfattande staten tillhöriga markområden, kan tänkbara områden vara omfattande skogsområden och friluftsområden (inte friluftsleder) i kommuner samt eventuellt omfattande skogsområden i samfällda skogar. Den sökande kan även i fråga om enstaka markägares marker, t.ex. områden som används av jaktsällskap, förhandla om specialtillstånd för rätt till fri rörlighet innan han eller hon lämnar in en ansökan om tillstånd.

Ansökan om specialtillstånd

Specialtillstånd sökes av den NTM-central, för vars verksamhetsområde tillståndet sökes.

Ansökan ska hänföra sig till hemkommunen, fritidshuskommunen eller något annat motiverat område, t.ex. för bärplockning, fiske eller jakt.

Till ansökan ska fogas

  • ett mindre än tre månader gammalt läkarintyg, i vilket nämns invaliditetskvalificering
  • en kopia av en karta (1:50 000 eller 1:100 000), på vilken märkts ut gränserna för rörelse i terrängen och färdväg jämte koordinater.

Ansökningar sänds till registraturen på NTM-centralen i fråga:

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar är minst sex veckor. För handläggning av ansökningar ber NTM-centralen om ett utlåtande av regionförvaltningsverket och markägaren.

Ytterligare information

Kundservice för miljöfrågor, tel. 0295 020 901

Publicerad 07-01-2016 kl. 16.41, uppdaterad 18-08-2021 kl. 10.25

Utgivare: