Ansökan om ett förbud mot eller en begränsning av sjötrafik

På vissa vattenområden kan farkosttrafik helt förbjudas eller begränsas tillfälligt eller tills vidare. Ett förbud eller en begränsning kan föreskrivas i syfte att skydda trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller på grund av den allmänna rekreationsanvändningen eller något annat allmänt intresse.

Användningen av en viss motordriven farkosttyp kan områdesspecifikt förbjudas eller begränsas. Grunden är att användningen orsakar särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, den allmänna rekreationsanvändningen av naturen eller något annat allmänt intresse.

Ett nytt förbud eller en ny begränsning samt ändring i beslut som avgetts tidigare kan sökas av Transport- och kommunikationsverket Traficom (fr.o.m. 1.6.2020). I webbtjänstet finns det också information om gällande begränsningar:

Tillstånd till tävlingar och övningar på ett vattenområde

För återkommande eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna farkoster inom samma vattenområde ska tillstånd från den kommunala miljöskyddsmyndigheten sökas. Med återkommande evenemang avses tävlingar eller övningar som ordnas oftare än en gång under samma sommar. Med återkommande avses också evenemang som ordnas regelbundet varje år.

Även för organiseringen av ett enskilt evenemang ska att motsvarande tillstånd sökas från den kommunala miljöskyddsmyndigheten, om evenemanget sannolikt orsakar betydande miljöolägenheter (bland annat buller eller utsläpp i luften och vattendraget).

Ett tillstånd till en tävling eller övning som genomförs inom flera kommuners områden beviljas av den behöriga NTM-centralen på start- eller destinationsorten. Ett tillstånd för en tävling som genomförs inom flera NTM-centralers områden beviljas av den NTM-central inom vars områden tävlingen i huvudsak genomförs.

Om ett tillståndspliktigt evenemang förutsätter att sjötrafiken avbryts eller begränsas tillfälligt eller att ett förbud eller en begränsning som gäller ett visst område frångås, ska tillstånd för detta sökas hos Traficom.

Förutsättningar för beviljande av tillståndet

Förutsättningen för att ett tillstånd ska beviljas är att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och att verksamheten inte orsakar orimliga olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket, den allmänna rekreationsanvändningen av naturen eller något annat allmänt intresse. Tillståndet kan beviljas endast om ägaren av vattenområdet har gett sitt samtycke till detta.

Publicerad 01-06-2020 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2020 kl. 16.11
Utgivare: