Andra beslut enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen ska vissa åtgärder som orsakar miljöolägenheter anmälas till miljötillstånds- eller tillsynsmyndigheten som fattar ett beslut i ärendet.

Utöver frågor i anslutning till sanering av förorenad mark ska en anmälan sändas till en närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central), om

  • man har för avsikt att utnyttja schaktningsavfall
  • verksamheten kan orsaka tillfälligt buller eller vibrationer inom flera kommuner
  • man ämnar anlägga en ny hamn som inte behöver ett miljötillstånd
  • det uppstår en exceptionell situation som orsakar miljöolägenheter vid en anläggning som övervakas av en NTM-central (t.ex. en olycka, produktionsstörning eller nedmontering av anordningar).

Utifrån anmälningarna fattar NTM-centralen beslut där verksamheten kan förbjudas eller anvisningar ges och begränsningar fastställas för verksamheten.

Besluten anges i menyn nedan. Inte alla NTM-centraler publicerar beslut på webben.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 17-09-2013 kl. 12.42, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.11
Utgivare: