Anmälningar av engångsnatur enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen skall det göras en anmälan till miljötillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten om vissa verksamheter av engångsnatur som medför miljöolägenheter. Till dessa hör:

  • återvinning av avfall i markbyggnad
  • hamn
  • tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar
  • verksamhet av försöksnatur
  • exceptionella situationer
  • sanering av mark och grundvatten som har förorenats.

Dessutom skall en hamn göra upp en avfallshanteringsplan enligt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009, 9 kapitlet 4 §).

Om anmälningsplikten finns bestämmelser i kapitlen 12 och 14 i miljöskyddslagen. Om innehållet i anmälan finns bestämmelser i 24 och 25 och 28 § i miljöskyddsförordningen.

En exceptionell situation som medför miljöolägenhet kan vara till exempel en olycka, produktionsstörning eller rivning av en konstruktion eller anläggning.

Tidsfristen för anmälan

Det finns ingen bestämd tidsfrist för inlämnandet av anmälan om återvinning av avfall i markbyggnad. Återvinningen kan dock börjas först efter att verksamheten har inskrivits i datasystemet för miljövårdsinformation.

En hamn skall anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen för inskrivning i datasystemet. Småbåtshamnar skall dock anmälas till miljövårdsmyndigheten i den kommun där hamnen är belägen.

Övriga anmälningar som nämns ovan skall göras skriftligt minst 30 dagar innan verksamheten inleds. Verksamheten kan inledas 30 dagar efter att man har lämnat in anmälan.

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrättas om exceptionella situationer. Anmälan kan göras muntligt bara man sänder en skriftlig rapport till myndigheten omedelbart efter den exceptionella situationen.

Länkarna till anmälningsblanketter och -instruktioner finns till vänster.

Myndigheten tar ut en avgift för behandlingen av anmälan.

Anmälan om verksamheter som medför miljöolägenhet görs antingen till miljötillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten.

Verksamhet Myndighet
Återvinning av vissa avfall i markbyggnad NTM-centralen
Hamn NTM-centralen, kommunen
Buller och skakningar 1) Den kommunala miljövårdsmyndigheten i verksamhetsområdet
2) NTM-centralen, om verksamheten sträcker sig över flera kommuners område
Verksamhet av försöksnatur Den miljötillståndsmyndighet som är behörig för en permanent verksamhet (RFV eller kommunen)
Exceptionella situationer Tillsynsmyndigheten (den kommunala miljövårdsmyndigheten eller NTM-centralen beroende på fallet)
Sanering av förorenad mark NTM-centralen, om inte beslutanderätten har delegerats till kommunen (Helsingfors och Åbo)

 

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.48, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.08