Statens svar på friluftsboomen: Ett återhämtningsanslag på 10 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation i kommunerna

Pressmeddelande 08-09-2020 kl. 11.38

Miljöministeriet och NTM-centralen i Nyland informerar

Vårens coronarestriktioner gjorde att finländarna i allt högre grad gick ut i naturen och att allt fler upptäckte de områden för närrekreation som finns i stadsregionerna.  På friluftslederna och i andra rekreations- och grönområden har det ställvis rått trängsel, och de nuvarande konstruktionerna, såsom rastplatser, har visat sig vara otillräckliga. Som en del av regeringens stimulanspaket anvisas nu finansiering till kommunerna för iståndsättning och utveckling av rekreationsområdena. Understödet kommer att utlysas lite senare i höst.

”Nu när det är exceptionella tider har allt fler finländare sökt kraft och sinnesro i naturen. Samtidigt har kommunernas möjligheter att satsa på utveckling av servicen i rekreationsområdena försvårats i och med det svåra ekonomiska läget. Vi vill svara på efterfrågan i form av en rejäl satsning, och därför utlyser vi i höst understöd för utveckling av högklassiga och lättillgängliga områden i närmiljön”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 anvisades kommunerna ett omfattande stödpaket som ska lindra effekterna av coronakrisen och stödja den ekonomiska tillväxten i kommunerna. I tilläggsbudgeten har det reserverats sammanlagt ca 10 miljoner euro för att kommunerna ska kunna beviljas understöd med stöd av statsunderstödslagen för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation och grönområden samt för förbättring av servicen.

Understöd i synnerhet för områden som hade högt besökstryck under coronavåren

Syftet med understödet är att förbättra möjligheterna att röra sig i närliggande naturområden och se till att områdena är lättillgängliga. Med understödet kan friluftslederna, konstruktionerna och servicen inom kommunens nuvarande områden för närrekreation iståndsättas och utvecklas. Konstruktioner kan också anläggas i nya områden. Projekten ska stödja rekreationsmöjligheterna för så många besökare som möjligt. 

När kommunen lägger fram projektförslag ska den särskilt fokusera på de områden som haft ett särskilt högt besökstryck under coronavåren och se till att man med de nya åtgärderna kan minska slitaget på eventuella känsliga naturområden. Rekreationsområdena ska gärna vara lättillgängliga naturområden som man kan nå till fots, med cykel eller med allmänna färdmedel. Projekten stöder på så sätt samtidigt Finlands mål om klimatneutralitet. 

Ett av målen med understödet är att stödja den kommunala ekonomin, och det innebär att sökanden ska bedöma projektets sysselsättningseffekter och hur varaktiga de är. 

Ansökningstiden inleds i september–oktober.

Mer information

Tero Taponen, enhetschef, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 467, tero.taponen@ely-keskus.fi

Tommi Hautala, överinspektör, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 374, tommi.hautala@ely-keskus.fi

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi


Utgivare: