Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden gör det lättare att sköta tillståndsärenden

Pressmeddelande 31-08-2020 kl. 10.10
Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden.jpg

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet:

Behandlingen av olika miljörelaterade tillstånd blir smidigare när lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden träder i kraft den 1 september 2020.

Den som ansöker om tillstånd kan be att tillståndsmyndigheterna ska samordna förfarandena när ansökan gäller miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen och/eller marktäktstillstånd för sökandens projekt och dessutom något annat tillstånd som omfattas av markanvändnings- och bygglagen, kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen eller naturvårdslagen. Samordningen omfattar totalt 13 miljörelaterade tillstånd.

Samordningsförfarandet kan inledas genom ett möte där den som ansöker om tillstånd och tillståndsmyndigheterna tillsammans diskuterar behovet av tillstånd för projektet och hur väl tillstånden kan samordnas. Om tillståndsförfarandena samordnas, ska den samordnande myndigheten, det vill säga regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten, samordna myndighetssamarbetet när handläggningsfaserna för de olika tillstånden förläggs så att de sker samtidigt. Till exempel kompletteringar och utlåtanden kan begäras mer samordnat, och samråds- och beslutsfaserna för olika tillstånd ske samtidigt.

Lagen förändrar inte behörighetsförhållandena mellan myndigheterna. Regionförvaltningsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt de kommunala miljövårds- och byggnadstillsynsmyndigheterna behandlar alltså även i fortsättningen de tillstånd som de ansvarar för.

”Det nya är att den samordnande myndigheten ska koordinera behandlingsfaserna så att de sammanfaller tidsmässigt och centraliserat sköta vissa uppgifter för andra tillståndsmyndigheter. Som stöd för det nya slaget av myndighetssamarbete utarbetar vi i den uppföljningsgrupp som stöder verkställigheten av lagen en verksamhetsmodell för samordnandet. Vi väntar med intresse på de första erfarenheterna av samordningen, och vi kommer vid behov att ge utförligare anvisningar”, berättar uppföljningsgruppens ordförande Riitta Rönn från miljöministeriet.

Arbetet med att ta fram elektroniska tillståndstjänster framskrider

I Finland strävar man aktivt efter att öka antalet digitala myndighetstjänster för dem som bedriver näringsverksamhet. Bland annat inom projektet Tillstånd och tillsyn, som leds av arbets- och näringsministeriet, utvecklas en riksomfattande tjänst där kunden på en och samma gång ska kunna ansöka om tillstånd hos flera olika myndigheter. Den första delen, servicehelheten industrianläggningar, öppnas den 1 september 2020. Via den kan verksamhetsutövare ansöka om miljötillstånd hos regionförvaltningsverket och kemikaliesäkerhetstillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket.

Målet är att samordningen av miljörelaterade tillståndsförfaranden i fortsättningen allt oftare ska ske uttryckligen via tjänsten Tillstånd och tillsyn, och man försöker i rask takt inkludera flera nya tillstånd och kommunala aktörer.

”De kundorienterade servicehelheter som skapas inom projektet Tillstånd och tillsyn och som baserar sig på samarbete mellan myndigheterna ger kunden genuint mervärde och ökar kundnöjdheten. Detta stöds genom en digital serviceplattform där informationen effektivt rör sig mellan myndigheternas serviceprocesser och där gränssnitten mellan förvaltningsområdena inte är synliga för kunden. Vårt gemensamma fokus bör i fortsättningen ligga på hur vi intensifierar samarbetet mellan myndigheterna och i så stor omfattning som möjligt tar i bruk den serviceplattform som vi utvecklat tillsammans”, framhåller ordföranden för styrgruppen för projektet Tillstånd och tillsyn, understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet.

Mer information:

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden:
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 255, riitta.ronn@ym.fi

Tjänsten Tillstånd och tillsyn:
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 662, petri.peltonen@tem.fi


Utgivare: