Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

I projektområdet (Poikel) planeras byggande av sammanlagt åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta på cirka 1 000 hektar. Vindkraftsparken ligger huvudsakligen på privatägd mark, men även Korsnäs kommun och Korsnäs församling.

Vindkraftsprojektet består av projektområdet och elöverföring som ska undersökas. Placeringen av kraftverken och sträckningarna för servicevägarna preciseras i takt med att projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningenframskrider.

  • ALT 0 Vindkraftverken Nya vindkraftverk byggs inte. Motsvarande elmängd produceras genomandra metoder.

  • ALT 1 Vindkraftverken. I Poikelområdet byggs åtta nya vindkraftverk. Vindkraftverken har en maximal höjd på 290 meter, navhöjden är 200 m och den nominella effekten per kraftverk 5-10 MW. I alternativ 1 är vindkraftparkens effekt ca 40-80 MW.

  • ALT 2 Vindkraftverken. I Poikelområdet byggs åtta nya vindkraftverk. Vindkraftverken har en maximal höjd på 290 meter, navhöjden är 200 m och den nominella effekten per kraftverk 5-10 MW. I alternativ 1 är vindkraftparkens effekt ca 40-80 MW. Fyra vindkraftverk placeras på andra ställen än i alternativ 1.
  • Elöverföring. Den interna och externa elöverföringen i vindkraftsparken genomförs genom jordkablar. Lösningarna för elöverföringen preciseras när MKB-förfarandet framskrider och i samband med projektets fortsatta planering.

Delgeneralplan och MKB för Poikel vindkraftspark kombinerat program för deltagande och bedömning och MKB-program

Publicerad 03-05-2021 kl. 14.40, uppdaterad 03-08-2022 kl. 11.17