Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för farligt avfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för termisk behandling av farligt avfall där den värmeenergi som uppstår vid behandlingen utnyttjas för energiproduktion. Projektet fokuserar på avfall som i huvudsak uppstår i Södra Finland och som kräver behandling vid hög temperatur. Den nya förbränningsanläggningen är tänkt att lokaliseras till Vanda Energis avfallskraftverks tomt i Långmossebergen.

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där farligt avfall som inte är lämpligt för återvinning förbränns i en roterugn. Den planerade mängden avfall som behandlas per år är cirka 45 000 ton. Med denna mängd avfall kan 150 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 9 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion.

Projektansvarig är Vanda Energi Ab som är en av Finlands största stadsenergibolag. Projektet har en central roll i Vanda Energis strävan att slopa fossila bränslen till 2025. Dessutom stärker projektet rollen för cirkulär ekonomi i energiproduktionen och gör det möjligt att prissätta värme på ett förmånligt sätt även i framtiden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En förbränningsanläggning för farligt avfall byggs på avfallskraftverksområdet i Långmosseberget i Vanda.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Publicerad 19-01-2021 kl. 19.49, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.18