Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för produktion av syntetisk metan. I anläggningen produceras koldioxidneutral syntetisk metan för användning i tung vägtrafik och toppvärmeverk samt värme till fjärrvärmenätet från processen. Syntetisk metan produceras genom att utnyttja råvaror som uppstår vid avfalls­förbränningsanläggningen: vatten och koldioxid. Anläggningen producerar metan med en effekt av 15 MW och årsproduktionen bedöms vara cirka 120 GWh.

Anläggningens planerade lokalisering är på Vanda Energis avfallsförbrännings­anläggnings område i Långmosseberget, Vanda. Projektområdet ligger i Lång­mossebergen i den sydöstra delen av Vanda stad, nära korsningen mellan Ring III och Borgåleden samt nära gränsen till Helsingfors. Storleken på projektområdet är cirka 3 hektar.

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En anläggning för produktion av syntetisk metan byggs på avfallskraft­verksområdet i Långmosseberget i Vanda.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningens papperversion är framlagd till påseende 1.8–29.9.2022 på följande platser:

  • Vanda stad, Vanda-info, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2. vån., 01300 Vanda
  • Helsingfors stad, Registratur, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
  • Böle ämbetsverket, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webbinaret den 25 augusti 2022 kl 17.00–19.00 på Internet: Vanda informationsmöte (https://vantaanenergia.videosync.fi/sahkopolttoainelaitos-yva2). Mötet är öppet för alla människor.

Framförande av åsikter

Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 29 september 2022. Hänvisning: UUDELY/2275/2022.

NTM-centralens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internet miljo.fi (www.miljo.fi/VEproduktionavsyntetiskmetanMKB) inom två månader från det att tiden för framläggandet av miljökonsekvensbeskrivningen har löpt ut.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Böle ämbetsverket, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 01-08-2022 kl. 7.04, uppdaterad 01-08-2022 kl. 7.53