Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår längs med den nuvarande banan mellan Salo och Kuppis (längd 55 kilometer). I projektet ingår även linjerätningar i Hajala, Kriivari, Toikkala och Pikis mellan Salo och Kuppis samt förbättringsåtgärder på bangården i Åbo. Miljökonsekvensbedömningen grundar sig på den bantekniska planeringen på sträckan Salo – Kuppis, på den snart färdiga översiktsplanen för direktbanan Esbo – Salo och på den bantekniska planeringen för bangårdarna i Åbo på sträckan Kuppis – Åbo.

Målet för den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är att förkorta resetiden mellan städerna och utvidga deras pendlings- och arbetsmarknadsområden. Direktbanan Esbo – Salo förkortar den nuvarande Helsingfors – Åbo banan med 26 kilometer och försnabbar restiden med cirka en halv timme. Målet för planeringen av dubbelspåret mellan Salo – Kuppis är att förbättra bankapaciteten på avsnittet, göra trafiken snabbare och punktligare och att minska antalet driftsstörningar. De planerade linjerätningarna (alternativ B) förkortar avståndet med fyra kilometer.

Projektets alternativ

Miljökonsekvensbedömningen för projekthelheten genomförs som en enhetlig bedömning av avsnittet Helsingfors–Åbo. Utgångspunkten för bedömningen är att banhelheten mellan Helsingfors och Esbo är färdig och att Esbo stadsbana, som väntar på investeringsbeslut, står i full beredskap. Detta innebär att de alternativ som granskas är:

  • ALT A: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo
  • ALT B: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo samt linjerätningar av banan på avsnittet Salo–Åbo
  • Jämförelsealternativet 0+: Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Komplettering av den miljökonsekvensbeskrivningen

NTM-centralen i Nyland har den 11.2.2021 bett Trafikledsverket att komplettera miljökonsekvensbeskrivninen.

Tillkännagivande: Begäran till Trafikledsverket om komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (Nyland, Egentliga Finland)

I anslutning till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har bedömningar i enlighet med 65 § i naturvårdslagen gjorts för följande områden som ingår i Natura 2000-nätverket.

  • Noux (FI0100040)
  • Kisko ås vattendrag (FI0200083)
  • Kustöviken (FI0200058)

Naturabedömningarna medföljer som bilagor till MKB-beskrivningen.

Kompletterad miljökonsekvensbeskrivningen

Bilagor i MKB-beskrivningen som inte har ersatts med nya:

Kungörelse

Begäran om utlåtande

Motiverade slutsats

 

Publicerad 03-12-2021 kl. 14.24, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.22