Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planerar man att bygga en värmepumpanläggning på Sundholmens kraftverksområde och att borra tunnlar som behövs för intag och utlopp av havsvatten från kraftverksområde till havsområdet framför Helsingfors. Att hitta tillräckligt med varmt vatten på vintern kräver att man bygger en vattenintags­tunnel långt ut på öppna havet, på ett avstånd av upp till 17–27 kilometer från Sundholmen.

Projektets alternativ

I MKB-bedömningsprogrammet presenteras de olika alternativen att genomföra projektet. På basis av en förhandsstudie har man valt tre projektalternativ, som indelats enligt följande: VE1a, VE1b, VE2a, VE2b och VE3. Dessutom granskas det så kallade VE0-alternativet, vilket är att inte genomföra projektet.

I det första projektalternativet tas VE1a-vattnet från ett djup av 50 m i en sänka längs en högst ca 17 km lång tunnel. Projektalternativet VE1b är annars detsamma som VE1a, men i stället för en tunnel används en rörförbindelse för vattenintaget som dras längs havsbotten eller grävs vid behov in i sedimentet.

I en annan projektvariant tas VE2a-vatten från ett djup av 70 m från ett djupt vatten längs en ca 27 km lång tunnel. Projektalternativet VE2b är annars detsamma som VE2a, men i stället för en rak intagstunnel bygger man istället en kassun längs ytan. Projektalternativet utforskar även byggandet av en konstgjord ö där kassunstrukturen skulle placeras. I ovannämnda alternativ granskas utöver intaget i sänkan även en situation där man på sommaren eller utanför vintersäsongen, när ytvattnet är varmare än vattnet i sänkan, leder ytvatten från en kassun på öppna havet eller via Sundholmens nuvarande vattenintag eller genom att bygga en ny intagsförbindelse nära stranden.

Projektalternativet VE3 utforskar användning av fasförändring i värme­produktionen. Vid fasövergång kyls ytvattnet som tas in så mycket att det delvis omvandlas till iskristaller, varefter en värmepump utnyttjar den värme som frigörs primärt när vattnet fryser.

När det gäller utloppet av kylt vatten granskas fyra utloppställen. I förhållande till fasförändringsvärme utreds dessutom preliminärt en utloppspunkt för vatten-isblandningen.

Enligt planerna är körtunnlarna belägna på Märaskär och möjligen på Sundholmen. En annan möjlig placering av körtunneln är östra Rönnskär.

I MKB-processen utreder man med hjälp av olika alternativ, hur långt från kusten och på vilket djup man ska ta vatten för att få tillräckligt varmt vatten utan att orsaka betydande förändringar i havsområdets vattenströmningar och temperatur i vattenflödet och temperaturskiktningen kring intagets mynning. Därtill utreder man hur långt från kusten vattnet bör släppas ut för att inte orsaka en betydande förlust av vattenkvalitet då man släpper ut näringsrikt och saltigt vatten som tagits från sänkan i grundare vatten.

MKB-programmet

 

Publicerad 26-05-2021 kl. 14.48, uppdaterad 14-07-2021 kl. 12.22