Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Jervois Finland Oy planerar att bygga ett nytt koboltraffinaderi på storindustriområdet i Karleby cirka 2,5 km västerut från Karleby centrum. Det finns en gällande detaljplan T/kem för området.

Fabrikens huvudprodukter är både koboltsulfatlösning och koboltsulfatkristaller. Dessutom kan även andra kobolt- och nickelprodukter tillverkas. Avfallet som uppstår i anläggningen är i huvudsak järnrester och vattenreningsfällning som uppstår när avloppsvattnet renas. Fällningen behandlas och förs till adekvata avstjälpningsplatser. Avloppsvattnet som uppstår i olika skeden av den hydrometallurgiska processen samlas in och behandlas och det renade vattnet leds ut i havet via ett utloppsrör. I projektet granskas två alternativ för genomföring samt ett nollalternativ, där projektet inte genomförs.

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ för kapaciteten:

  • ALT0: Projektet genomförs inte. Miljöns nuvarande tillstånd förändras inte.
  • ALT1: Ett nytt koboltraffinaderi byggs. Produktionsmängden är 10 000 ton kobolt per år. För anläggningen byggs reningsenheter för avloppsvatten och ett utloppsrör ut i havet i anslutning till utloppspunkten för KIP:s södra vattenmagasin.
  • ALT2: Projektet genomförs i övrigt som i alternativ ALT1, men utloppspunkten för behandlat processavloppsvatten ut i havet ligger cirka 700 meter mot öppet hav från den yttre kanten av KIP:s södra vattenmagasin.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 8.2.-9.3.2023:

  • på Karleby stadshus, Ämbetsgränd 5 (PB 43), 67100 Karleby

Informationsmöte för allmänheten

Ett infomöte om bedömningsprogrammet som är öppet för allmänheten ordnas onsdagen 22.2.2023 kl. 18.00-20.00 på Ykspihlajan toimitalo, Hamngatan 40, Karleby. Kaffeservering från och med kl. 17.30.

Det är också möjligt att delta i infomötet på distans.

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 9.3.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/210/2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 11.4.2023. Utlåtandet och åsikterna samt utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på den här webbplatsen.

Publicerad 31-01-2023 kl. 11.46, uppdaterad 14-02-2023 kl. 14.51