Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen som Trafikledsverket administrerar över planeras att ändras, gällande dess djup och samt gränsområde.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ på projektet:

  • VE 0

I 0-alternativet (VE0) utvidgas inte hamnverksamheten, utan hamnen fortsätter sin verksamhet enligt de nuvarande tillståndsvillkoren. I alternativ VE0+ utvidgas hamnverksamheten genom att bygga till ro-ro-ramper vid kajerna, som möjliggör lossning av last på hjul. Detta alternativ ökar hamnens fartygsmängd.

  • VE 1

Det första projektalternativet (VE 1) innehåller byggandet av en ny kaj utanför hamnbassängen parallellt med stranden norrut. Kajens djup är 12 m och förverkligandet kräver muddring på ca 31 000 m3ktr. Fartygstrafiken uppskattas öka till över 400 fartygsbesök per år.

  • VE 2

I det andra alternativet (VE 2) byggs nya kajer (djup 13 m och 9 m) utanför hamnbassängen, både på norra och södra sidan. På norra ändan av norra sidans kaj byggs även en utgående diktal. Alternativet kräver muddring på ca 114 000 m3ktr samt lösbrytning längre ut i farleden. Hamntrafiken uppskattas att öka till ca. 800 fartygsbesök per år. Alternativet har även ett +-alternativ (VE2+), där en dubbelsidig utgående diktal byggs i södra delen av den södergående ka-jen. Till skillnad från det föregående alternativet innebär detta en aningen större muddringsmängd (120 000 m3ktr) samt hamntrafik i året (1100).

  • VE 3

Det tredje alternativet (VE 3) beskriver en situation där det byggs en kaj parallellt med stranden söder och norr om den nuvarande hamnbassängen. Förverkligandet kräver stora muddringar (243 000 m3ktr) utanför hamnen samt en aning lösbrytning längre ut i farleden. Fartygstrafiken uppskattas öka till 900-1150 fartygsbesök per år i detta alternativ.

  • VE 4

I det fjärde alternativet (VE 4) skulle den södra kajen parallellt med stranden vara 14m djup och den norra kajen 10m djup. Farleden fördjupas till 14 meter, vilket kräver en aning mer lösbrytning längre ut i farleden. Muddringsmängden skulle vara ca. 168 000 m3ktr. Fartygsbesöken uppskatttas vara lika många som i VE 3.

 

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Kompletterad miljökonsekvensbeskrivningen

Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att kajer byggs till. Även farleden in till hamnen som Trafikledsverket ansvarar för planeras att ändras visavi djup och avgränsning. MKB-förfarandet av det projektet har slutat 6.11.2020 och projektet befinner sig nu i vatten­hushållnings- och miljötillståndstadiet.

Projektet har förändrats sedan MKB-förfarandet, särskilt när det gäller slutförvaring av muddermassor till sjöss och farledsarbeten. Kontaktmyndigheten har bett projektansvarig att komplettera MKB-beskrivningen för att bedöma verksamhetens miljökonsekvenser.

 

 

 

 

 

Publicerad 15-07-2022 kl. 13.33, uppdaterad 01-09-2022 kl. 13.41