AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal i Lovisa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

AlfaTerminal Ab planerar att bygga en kemikalieterminal och att inleda verksamhet i Lovisa hamn, som är belägen i Valkom. Terminalen placeras på samma fastighet som Lovisa Hamn Ab. Verksamheten av kemikalieterminalen består av att motta och förvara kemikalier samt att lasta kemikalierna på transportenheter. Kemikalierna transporteras till och från hamnen till lands, räls och havs. För att förflytta kemikalier inom hamnen, används rör som är antingen under marken eller som rörbroar ovan marknivå i terminalområdet. Projektets målsättning är att möjliggöra transport av kemikalier via Lovisa hamn.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • 0-alternativet betyder att projektet inte genomförs, det vill säga det byggs inte en kemikalieterminal i Lovisa hamn.
  • Alternativ 1 innebär att en kemikalieterminal, var det går att förvara högst 114 000 m3 kemikalier på en gång, byggs. Dessutom skulle en (1) kajplats för fartyg ämnade för kemikalietransport byggas. Under projektets byggfas skulle det sannolikt innebära utfyllning och muddring i hamnområdet.

MKB-programmet

Publicerad 17-05-2021 kl. 7.38, uppdaterad 02-07-2021 kl. 15.07