MKB-beslut

MKB-lagen föreskriver alltid MKB-förfarande för projekt av en viss storlek. Förfarandet kan även tillämpas på mindre projekt eller andra projekt än de som nämns i förordningen om projekten anses orsaka betydande skadliga miljökonsekvenser.

NTM-centralen beslutar om ett förfarande är nödvändigt

Ett projekt kan förordnas MKB-förfarande av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Den måste fatta sitt beslut inom en månad från att den har tagit emot all nödvändig information om ärendet. Den projektansvariga ges tillfälle att kommentera ärendet innan beslutet fattas.

Beslut om de kärnanläggningar som avses i kärnenergilagen fattas av arbets- och näringsministeriet.

Vem lämnar förslag?

Ett förslag om att inleda ett MKB-förfarande kan lämnas av vem som helst, t.ex. en medborgare, en medborgarorganisation, en projektansvarig eller en annan myndighetsperson. Förslaget måste lämnas in skriftligt.

När man bedömer projektets konsekvenser tar man hänsyn till dess egenskaper, placering och typen av konsekvenser.

Kan beslutet överklagas?

Beslutet finns för påseende i 14 dagar på kommunernas anslagstavlor i influensområdet. Den projektansvariga får överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Övriga kan söka ändring i NTM-centralens beslut i samband med att beslutet fattas.

Mer information

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.22, uppdaterad 14-09-2017 kl. 18.29
Utgivare: