Miljökonsekvensbedömning

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk.

I MKB görs miljökonsekvensbedömningen i samband med planeringen, före beslutsfattandet, då man har goda möjligheter att påverka lösningarna och ännu kan överväga alternativa angreppssätt. MKB är ett redskap i planeringen vars resultat ska tas i beaktande vid projektets tillståndsprövning.

Kraftledningen.
© Miljöförvaltningens bildbank

Den som planerar ett projekt ser till att de nödvändiga miljöutredningarna görs. Planerare kan vara ett privatföretag eller ett offentligt organ, till exempel farledsverket. Förfarandet styrs och övervakas av en kontaktmyndighet, NTM-centralen. I kärnenergifrågor fungerar arbets- och näringsministeriet som kontaktmyndighet.

Alla som påverkas av ett projekt får delta i MKB. Om du tror att ett visst projekt kan leda till skadliga effekter som kräver att MKB tillämpas, ta kontakt med din egen NTM-central för att reda ut frågan.

I lagstiftningen har de projekt definierats som alltid kräver MKB.

MKB-lagstiftningen reviderades den 16 maj 2017. Miljöministeriet ordnade i maj en utbildning där man gick igenom de centrala ändringarna i lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning (MKB-lagstiftningen).

Miljökonsekvensbedömning av planer och program

Miljökonsekvensbedömning av planer och program eller SMB betyder att miljökonsekvenserna hos en plan eller ett program bedöms som en del av deras beredning. Den myndighet som bereder planen eller programmet svarar för bedömningen.

Målet med SMB är att stöda beredningen, genomförandet och uppföljningen. Bedömningen producerar information om vilka konsekvenser planen och dess alternativ har. Den ökar också möjligheterna att delta i beredningen av planerna och programmen.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Om effekterna av ett projekt eller ett program överskrider statsgränserna, sker bedömningen i form av ett samarbete med den andra staten. När någon annan stats projekt eller planer kan påverka Finland, har Finlands miljöcentralet hand om både den nödvändiga utväxlingen av information och förhandlingarna med den andra staten om förfarandet.

Mer information

Miljökonsekvensbedömning

Miljöråd Seija Rantakallio, miljöministeriet, tfn 0295 250 246, fornamn.efternamn@gov.fi

Gränsöverskridande miljökonsekvenser

Överinspektör Laura Aitala-Martesuo, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 325, fornamn.efternam@syke.fi

Publicerad 29-12-2022 kl. 9.47, uppdaterad 29-12-2022 kl. 9.12
Utgivare: