Vesilupa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa
Vesiluvan hakeminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.5.2017

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittami...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Vesiluvan hakeminen
Käsittelymaksu
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Aluehallintovirasto (AVI) perii maksun lupa-asioiden käsittelystä. Maksu peritään luvan hakijalta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu samansuuruisena. Lausunnonantajilta,...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Käsittelymaksu
Kuka luvan myöntää?
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Vesilain mukaisen luvan myöntää aluehallintovirasto. Vesilupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Etelä-Suomen AV...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Kuka luvan myöntää?
Valitus
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Aluehallintoviraston (AVI) päätöksiin, jotka perustuvat vesilakiin, haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus toimitetaan asian käsitelleelle ja päätöksen antaneelle ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Valitus
Kuulutus ja muistutus
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Vesilain mukaisista lupa-asioista tiedotetaan kuuluttamalla. Kuulutus pidetään nähtävillä kunnan ja asiaa käsittelevän viranomaisen ilmoitustauluilla. Siitä ilmoitetaan tarvittaessa sanomal...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Kuulutus ja muistutus
Tarvitaanko lupa?
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Vesistöä ja pohjavesioloja muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain mukainen lupa. Vesilaki on vesien käyttöä koskeva laki. Vesien käyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka kohdistuu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Tarvitaanko lupa?
Hallintopakko
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Vesilain mukainen hallintopakko tarkoittaa, että hallintoviranomainen antaa määräyksiä sellaiselle, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräystä. Hallintopakkopäätöksellä voidaan...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Hallintopakko
Päätöksenteko
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Aluehallintovirastossa (AVI) päätöksen valmistelemiseen ryhdytään, kun asiaa on riittävästi selvitetty ja asiasta on tiedotettu. Aluehallintovirastossa (AVI) päätös tehdään esittelijän päät...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Vesilupa > Päätöksenteko