Ympäristöhallinnon esittely

 

Ympäristöhallinnon tehtävät

Ympäristöhallinto edistää kestävää kehitystä. Tavoitteena on hyvä ja turvallinen elinympäristö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä asunto-olojen kehittäminen.

Ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastojen (AVIt) ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) toimintaa omalla toimialallaan. Lisäksi ministeriö ohjaa Metsähallitusta luonnonsuojeluasioissa.

Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta asunto- ja ympäristöpolitiikasta. Ministeriön toimiala kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun, rakentamisen ja asumisen. Ministeriö vastaa lisäksi hallinnonalan strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta, lainsäädännön valmistelusta, toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. ARA tukee lisäksi pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista sekä valvoo ja ohjaa yleishyödyllisiä asuntoyhteisöjä. Se myös ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä ja huolehtii asuntojen lainakantaan liittyvistä riskeistä yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi ARA edistää asunto-oloja koskevaa kehittämistoimintaa ja tutkimusta sekä välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan tietopalveluita.

Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka huolehtii myös eräistä valtakunnallisista viranomaistehtävistä. Se tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. SYKE kokoaa, muokkaa ja välittää ympäristötietoa ja huolehtii  EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä ympäristöalan raportointitehtävistä. SYKE hoitaa myös vesivarojen hoitoon ja käyttöön liittyviä tehtäviä.

Aluehallintovirastojen (AVIt) ympäristölupavastuualueet käsittelevät ja ratkaisevat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat, vesilain mukaiset hallintopakkoasiat sekä pääosan vesien pilaantumisesta aiheutuvista korvausasioista. Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa omalla toimialallaan.

Ympäristölupavastuualue on neljässä aluehallintovirastossa: Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet huolehtivat ympäristöministeriön ohjauksessa alueillaan ympäristönsuojelusta, alueiden käytöstä, rakentamisen ohjauksesta, kulttuuriympäristön hoidosta, luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävä käytöstä sekä ympäristön tilan seurannasta. Vastuualueet huolehtivat myös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien valvonnasta sekä ympäristönsuojelulain mukaisista hallintopakkoasioista. Lisäksi ne huolehtivat maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa vesivarojen käytöstä ja hoidosta.

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa: Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Metsähallituksen luontopalvelut (MH)

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa maamme kansallis- ja luonnonpuistoja, muita suojelukohteita sekä erämaa- ja virkistysalueita. Se vastaa alueiden hoidosta, käytöstä ja yleisöpalveluista sekä useiden uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja kulttuuriperinnön valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta.

Faktaa ympäristöhallinnosta, esite

Julkaistu 29.10.2013 klo 8.28, päivitetty 24.7.2015 klo 15.38