Maatalouden vesiensuojelu - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on panostettava ravinnekuormituksen ja happamista sulfaattimaista aiheutuvien haittojen vähentämiseen.

Maatalous on tärkeä elinkeino kolmen maakunnan alueella. Alueella on runsaasti peltoja ja kotieläintuotannon keskittymiä. Vesistöihin ja mereen kulkeutuvasta ihmistoiminnan aiheuttamasta ravinnekuormituksesta arvioidaan yli puolet olevan peräsin maataloudesta. Maatalousmaan suuren määrän ja kotieläintalouden laajuuden lisäksi kuormituksen taustalla ovat mm.

• kotieläintalouden keskittyminen, lannan ylitarjonta ja korkeat fosforipitoisuudet pelloilla
• laaja-alainen turkistarhaus
• laaja yksipuolinen viljanviljely ja monivuotisten nurmien vähyys
• vesien hyvää huonompi ekologinen tila kaikilla maatalousvaltaisilla valuma-alueilla
• vesialueita vähän – lähes kaikki runsaasti kuormitettuja
• happamien sulfaattimaiden laaja-alaisuus ja kuivatuksen uudistustarve

Maaseutumaisema Pohjanmaa
 

Happamien sulfaattimaiden kuivatus aiheuttaa metallikuormitusta

Alueen vesistöjen alaosilla ja useissa jokiin laskevissa ojissa ja puroissa on havaittu veden voimakasta happamoitumista. Happamoitumisilmiö johtuu alueella esiintyvien runsaasti sulfidia sisältävien alunamaiden kuivattamisesta. Kun sulfidi maaperän kuivatuksen yhteydessä hapettuu rikkihapoksi, se muodostaa helposti veteen liukenevia happamia suoloja, joiden seurauksena veden pH voi laskea huomattavan alas. Happamoituminen ja haitallisten metallien liukeneminen maaperästä heikentää pintavesien kemiallista ja ekologista tilaa aiheuttaen mm. kalakuolemia.

Geologian tutkimuskeskus tekee happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusta ja kartoituksen tulokset ovat julkaistu kaikille avoimessa karttapalvelussa

Sulfaattimaat on otettava huomioon kaikessa kuivatuksessa. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisestä on julkaistu strategia ja sen väliraportti löytyy tästä:

Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

Vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä ja happamien huuhtoumien estämistä kaikessa ihmistoiminnassa. Maatalouden toimenpiteiden toteutuksessa on ensisijaisen tärkeää kohdentaa toimenpiteitä eniten kuormittuville ja vesien tilan kannalta ongelmallisille ja herkille alueille. Maataloutta koskevat toimenpiteet edistetään suurelta osin ympäristökorvausjärjestelmän rahoituksella.

Maatalouden keskeisiä vesiensuojelutoimenpiteitä alueellamme ovat nitraattiasetuksen ja muun lainsäädännön vaativien toimenpiteiden lisäksi mm:

  • ravinnepäästöjen hallinta ja peltoviljelyn ravinnetaseiden alentaminen
  • lannan ympäristöystävällistä käyttöä sekä lannanprosessointia
  • kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden lisääminen
  • kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa, esim. pohjapatojen avulla
  • säätösalaojituksen lisääminen happamoittavan kuormituksen estämiseksi
  • tilakohtainen koulutus ja neuvonta

Lisää tietoa toimenpide-ehdotuksista löytyy Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa ja alueellisissa toimenpideohjelmissa:

Maatalousalueiden yleissuunnitelmat

Tietyille maatalousalueille on laadittu suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia. Yleissuunnitelmissa esitetään perinnebiotooppeja, luonnon monimuotoisuuskohteita ja mahdollisia kosteikkojen perustamispaikkoja sekä suojavyöhykepaikkoja.

Kohteiden kuuluminen yleissuunnitelmaan ei rajoita alueiden käyttöä. Maanomistajia ei velvoiteta kohteiden hoitamiseen tai kosteikkojen perustamiseen, vaan toteutus on vapaaehtoista. Maatalousalueiden suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun tarkoituksena on tehostaa maatalouden vesiensuojelua ja luonnonhoitoa sekä suunnata toimenpiteet tärkeimmille kohteille. Tavoitteena on kannustaa viljelijöitä hyödyntämään maataloustukimahdollisuuksia sekä lisätä viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta.

Alueellemme tehdyt yleissuunnitelmat:

Julkaistu 25.11.2013 klo 11.16, päivitetty 29.5.2019 klo 15.10