Pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuus

Pienillä vesirakennustöillä tarkoitetaan pienimuotoisia hankkeita vesistössä tai vesistön läheisyydessä.
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten putkien ja johtojen asentaminen vesistöön, vesialueen muuttaminen täyttämällä maa-alueeksi sekä pienimuotoiset maankaivutyöt rannassa tai vesiympäristössä.

Maalämpö-, vesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot ja tietoliikennekaapelit

Vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse on ilmoitettava kirjalllisesti alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Hankkeesta vastaavalla on vesilain nojalla oikeus sijoittaa edellä mainittu johto/kaapeli toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla tai sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Vaikutuksiltaan näihin rinnastettavana johtona ei pidetä vesistöön lämmönkeruutarkoituksessa upotettavaa johtoa.

Ilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus joko ohjaa ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa mahdollisten haitallisten vaikutusten perusteella tai antaa mahdollisia reunaehtoja hankkeen toteuttamiselle.

1.3.2018 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista säädetään ELY-keskukselle tehtävän ilmoituksen tietosisällöstä, johdon sijoituspaikan valintaa koskevista vaatimuksista, hankkeen toteuttamistavasta ja hankkeen valmistumisesta ilmoittamisesta.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävistä vesistössä tehtävistä tai vesistöön vaikuttavista hankkeista voi pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Esimerkiksi viemärijohdon sijoittaminen vesialueelle voi olla luvanvaraista vesistön pilaantumisvaaran vuoksi. Yleisten kulkuväylien alitukset säilyvät edelleen aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalla. Myös putkien ja johtojen sijoittaminen yleiselle kulku- tai uittoväylälle edellyttää luvan hakemista.

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämää toimenpidelupaa. Vesistöön putkistoa sijoittavalla rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus rakennelman sijoittamiselle.

Ojarummut ja sillat

Ojarumpujen ja sillan rakentaminen voi vaatia vesilain mukaisen luvan mahdollisten haittavaikutusten perusteella. Mahdollisia haittoja voi aiheutua esimerkiksi kalastolle, alueen maankuivatukselle tai uoman luonnontilaisuudelle. Uusi silta joen tai säännöllisesti liikennöidyn salmen tai kapeikon yli vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) luvan.

Jokia pienempien uomien ylityksiä ja alituksia suunniteltaessa on otettava huomioon myös vesilain säädös mm. luonnontilaisen puron ja noron suojelusta. Tällaisen uoman ylitys voi vaatia myös metsälain mukaisen poikkeusluvan, jos kyse on metsälain tarkoittamasta erityisen tärkeästä elinympäristöstä.

Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä.

Purolla tarkoitetaan jokea pienempää virtaavan veden vesistöä, jonka yläpuolinen valuma-alue on enemmän kuin kymmenen neliökilometriä tai jossa jatkuvasti virtaa vettä tai kalankulku on merkittävässä määrin mahdollista.

Norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista. Luonnontilaisen muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilan vaarantaminen vaatii aluehallintoviraston (AVI) poikkeusluvan.

Julkaistu 6.4.2022 klo 13.37, päivitetty 26.4.2022 klo 13.40
Aihealue:
Julkaisija: