Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella

Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella

Perinteisesti tulvasuojelua on hoidettu uomia perkaamalla ja pengertämällä, minkä seurauksena vesien luontaiset kulkureitit ovat kaventuneet ja tulva-alueet vähentyneet, ja tämän seurauksena tulvat ovat jopa äärevöityneet. Toteutetut pengerryshankkeet eivät myöskään ole aina taanneet riittävää tulvasuojelua poikkeuksellisissa tilanteissa, vaan tulvavedet ovat paikoin murtaneet penkereet ja aiheuttaneet jopa lisävahinkoja luonnontilaan verrattuna.

Tulvariskiä pyritäänkin pienentämään tai ainakin sen kasvua estämään toimenpiteillä, joilla tulvavedet pysäytetään tai niiden kulkua hidastetaan ennen niiden joutumista uomaverkostoon ja päävesistöihin. Tilapäinen tulvavesien varastointi tai hidastaminen antavat mahdollisuuden edelleen kehittää ja tehostaa tulvasuojelua ja se voi olla joillakin vesistöalueilla jopa merkittävin lisäkeino tulvariskin pienentämiseksi.

 

Kirjallisuutta

Julkaistu 24.6.2013 klo 17.09, päivitetty 17.4.2019 klo 11.07