Teemasivustot ymparisto.fi-palvelussa

Valtakunnalliset teemasivut

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri (syke.fi)
Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja.

KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri
KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/keko

Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase
Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/envibase

Ikääntyneiden asuminen
Vuosien 2013–2017 aikana toteutettavassa, ympäristöministeriön koordinoimassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa ikäihmisten kotona asumista pyritään parantamaan monin eri keinoin.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä?
Lintujen käyttäytyminen viljelyksillä ja tiivisti asutuilla alueilla voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai hygieniahaittoja. Näillä sivuilla tarjotaan tietoa ja ratkaisumalleja luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisystä.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointi -ohjelma, VELMU

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointi -ohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien monimuotoisuudesta.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/velmu

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät
Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

 

Alueelliset teemasivut

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE)
BILKE-hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävyyttä ja biotaloutta Varsinais-Suomen pilottialueilla. Pilottialueina ovat Paimionjoen, Sirppujoen ja Mynäjoen valuma-alueet. Hanke pyrkii kehittämään työkalupakin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista varten.

Ervi Oulujoella
Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat voimalaitosyhdyskunnat Oulu- ja Emäjoen varrella ovat valtakunnallisesti merkittäviä suojelukohteita. Ervi Oulujoella -sivusto esittelee Aarne Ervin ja hänen työnsä lisäksi Oulujokivarren historiaa ja voimalaitosrakentamisen merkitystä alueen kehittymiselle.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/ervi

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
FRESHABIT LIFE IP hankkeella kunnostetaan ja parannetaan sisävesien tilaa Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi FRESHABIT LIFE IP Lounais-Suomen jokien toimia Kiskonjoella ja Karvianjoella.

FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet
FRESHABIT LIFE IP - Pohjanmaan joet on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima vesistöjenkunnostushanke, jossa on mukana kolme vesistöaluetta; Ähtävänjoki ja Lapväärtin-Isojoki sekä Karvianjoen latva-alueet.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa

Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa
Sustainable biogas -hankkeen avulla kehitetään yhteistyössä biokaasusektorin ja eri sidosryhmien kanssa erilaisia menetelmiä ravinnevirtojen parempaan hallintaan. Lisäksi hanke edistää biokaasun tuotannosta syntyvien ravinnepitoisten mädätteiden kestävää ja turvallista hyödyntämistä kierrätyslannoitteina.

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI
Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana ja vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista.

Kokemäenjoki-LIFE
Kokemäenjoki-LIFE oli Kokemäenjoen varressa sijaitsevien arvokkaiden luontokohteiden kunnostus- ja hoitohanke, joka keskittyi viiden Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen kunnostamiseen, hoitoon ja suojelun suunnitteluun. Hanke on päättynyt.

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan (kymPOVERI)
Vuonna 2012 alkaneen hankkeen tavoitteena on ehkäistä pohjavesiriskejä, varmentaa tärkeiden pohjavesialueiden hyvä tila, parantaa alueiden käytettävyyttä vedenhankintaan sekä kartoittaa Kymenlaakson tärkeimpien pohjavesialueiden riskit/riskitoiminnot ja antaa toimenpide-ehdotukset niiden ehkäisemiseksi.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/kympoveri

Lapinmaisemat
Lapissa on 24 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Maisema-alueiden tunnistaminen ja inventointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita ja ympäristönhoitoa.

Loimijoki
Sivusto kokoaa tietoa Loimijoen valuma-alueesta, erityisesti seudun vesistöistä ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Sivujen tavoitteena on tarjota hyvä kokonaiskuva alueen vesienhoidon haasteista, voimavaroista sekä ajankohtaisesta toiminnasta.

Lounais-Suomen vedet
Tämä sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kansalaiselle ja päättäjälle vesiympäristömme tilasta. Saaristomeri ja Selkämeri osana Itämerta ovat tärkeät vedet, joilla on merkitystä koko alueelle ja myös valtakunnallisesti. Jokivesien laatu ja jokien virtaama vaikuttavat varsinkin rannikkovesien tilaan joka hetki.

Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen - LOSSI
LOSSI-hanke ja Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä -hanke. Hankkeet kartoittavat ja suunnittelevat Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden sopeutumistoimia Lounais-Suomessa ja Itämeren alueella.

Luontoselvitykset - Lounais-Suomi
Luontoselvityksiä tarvitaan erilaisten maankäyttöhankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tuottanut ohjeita lajeja ja luontotyyppejä koskevien luontoselvityksien tekoon sekä luetteloita toimialueellaan tehdyistä luontoselvityksistä.

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050
Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa).

Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen (KOTOMA)
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla. Hankkeen tavoitteena on testata peltolohkokohtaisen RUSLE2015-eroosiomallinnuksen soveltuvuutta erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen, mukaan lukien sekä ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset toimet että uudet menetelmät.

Maisemat Ruotuun (MARU)
Maisemat Ruotuun -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristökohteille. Hanke toteutetaan Etelä- ja Keski-Lapin kunnissa sekä Kainuussa.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/maisematruotuun

Natureship
Projektin tavoitteena oli lisätä merkittävästi luonnonhoito- ja vesiensuojeluyhteistyötä Central Baltic -toiminta-alueella, keskittyen Ruotsin, Suomen ja Viron rannikkoalueille. Hanke on päättynyt.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria
Historiaan on koottu hajallaan olevasta historiatietoaineistosta analysoitu alueellisen ympäristöhistorian kokonaisuus. Sen tavoitteena on helpottaa tiedon käyttöä ympäristövalistuksessa, -kasvatuksessa, -opetuksessa ja -tiedotuksessa verkkoviestinnän keinoin.

Pro Saaristomeri
Pro Saaristomeri -ohjelma on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen vuonna 1999 käynnistämä yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi.

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)
Uudenmaan tuottajajärjestöjen ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyössä toteuttama maatalouden vesiensuojeluhanke vuosina 2009–2014.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/raha

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017
RANKU-hankkeen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Rakiohjelmaa.

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon (RAVI)
Vuoden 2013 lopussa päättyneen hankkeen tavoitteena oli muun muassa tehostaa maatalouden ravinteiden käyttöä ja vesiensuojelua, lisätä viranomaisten, neuvontajärjestöjen ja maanviljelijöiden yhteistyötä sekä tunnistaa kuormittavimmat alueet etsiä tilakohtaisia ratkaisuja kuormituksen vähentämiseen.

Ruoko
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämältä sivustolta löydät paljon tietoa järviruo'osta: siihen liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista. Sivusto esittelee useiden asian parissa toimineiden tahojen ja hankkeiden keräämää tai tuottamaa tietoa, sekä käytännön kokemuksia järviruo'on leikkuusta ja hyötykäytöstä.

Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015-2017 (Ruokopelto)
Ruokopelto on kolmivuotinen hanke ja osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa (Raki-ohjelma). Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin JÄRKI-hankkeen kanssa.

SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019
SAAVI-hanke on kaksivuotinen vesien- ja merenhoidon kärkihanke, jota toteuttavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Satasuo
Satasuo-projekti toteutti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä valtakunnallista suo- ja turvemaastrategiaa, jonka periaatteena on suunnitella ja toteuttaa soiden ja turvemaiden käyttö kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon niiden merkitys ekosysteemipalvelujen tuottajana, sovittamalla yhteen ristiriitaiset käyttötarpeet sekä tunnistamalla ja hyödyntämällä mahdollisia synergioita.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/satasuo

Satavesi
SATAVESI-ohjelman -sivuston tavoitteena on välittää ajantasaista tietoa vesistöohjelman toiminnasta sekä Satakunnan vesistöistä.

SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi
SEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) tavoitteena on vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä.

Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti – UrbanStormwaterRisk 2016 – 2019
Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan välisenä pilottiprojektina. Suomalaiset pilottikohteet (Turku ja Pori) sekä Kiinan pilottikohde (Foshan) vertailevat lakeja, määräyksiä ja menettelytapoja sekä kehittävät kaupunkihydrologian- ja vedenlaadun seurantaa ja riskienhallintaa.

TEHO Plus

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - hanke jatkaa TEHO:n (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun 2008-2011) aloittamaa työtä maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Uudenmaan kalateitä
Kalateiden avulla voidaan palauttaa kalojen vaellusmahdollisuuksia padotuissa virtavesissä. Sivustolla Uudenmaan ELY-keskus esittelee Uudenmaan kalatieratkaisuja ja niistä saatuja kokemuksia.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/uudenmaankalatiet

VELHO

Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla eli VELHO 2011 - 2014. Vuoden 2011 alussa käynnistyneessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa tavoitteena oli vesien- ja luonnonhoidon yhteistyön ja toimenpiteiden kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Vikuri-hanke
Hankkessa kehitettiin vieraskasvilajien torjuntaa Länsi-Suomen ja Keski-Suomen maatalousympäristöissä. Hanke alkoi keväällä 2010 ja jatkui vuoden 2014 loppuun.
Lyhytosoite:
www.ymparisto.fi/vikuri

Julkaistu 2.8.2022 klo 13.33, päivitetty 2.1.2023 klo 13.04

Aihealue: