Yleistä laitepuhdistamoista

Kuormituksen vähentäminen

Laitepuhdistamossa on sekä orgaanista ainetta, fosforikuormitusta että typpikuormitusta vähentävät prosessit. Typen vähentäminen vaaditusti voi onnistua biologisen prosessin yhteydessä ilman erillisiä toimenpiteitä, mutta typen poistumaa voidaan tehostaa lisäämällä järjestelmään typpeä poistava prosessi.

Useissa laitepuhdistamoissa orgaanisen aineen vähentäminen hoidetaan biologisessa hajotusprosessissa. Puhdistamolle kasvaa niin sanottu pieneliöstö, joka hajottaa jäteveden sisältämiä monimutkaisia yhdisteitä. Pieneliöt tarvitsevat elääkseen happea, jota on jollain tavoin saatava niiden käyttöön. Tavallisesti ne ottavat happea ilmasta, jota pitää riittää. Puhdistamotyypistä riippuu, miten pieneliöstö, happi ja jätevesi kohtaavat toisensa. 

Panospuhdistamossa, joka on tavallisen aktiivilietepuhdistamon sovellus, pieneliöstön ja jäteveden seosta ilmastetaan. Biologisessa suodattimessa pieneliöstö kasvaa suodattimen pintaan, johon jätevesi levitetään ja johon esimerkiksi tuuletuksen avulla tuodaan ilman happea.  

Laitepuhdistamon toimivuus

Laitepuhdistamon puhdistustulokseen vaikuttaa monta eri tekijää ja hyväkin puhdistamo voi toimia huonosti, jos se asennetaan tai sitä käytetään väärin. Puhdistamon valinnassa kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten puhdistamon käyttö, hoito ja toimivuuden seuranta voidaan järjestää. Puhdistamon toimivuutta pitää voida mm. seurata jätevesinäytteiden avulla. Puhdistamon vuotuinen tekninen huolto on usein niin vaativa tehtävä, että se kannattaa tilata alaan erikoistuneelta ammattilaiselta.

Käyttö ja huolto

Laitepuhdistamot vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Yleisimmät huoltotoimenpiteet ovat lietteen tyhjennys ja fosforin saostuskemikaalin lisäys. Ne pitää tehdä lähes kaikille laitepuhdistamoille. 

Ylijäämälietteen tyhjennysväli riippuu puhdistamon rakenteesta ja säiliöiden tilavuudesta. Saostuskemikaalin lisäyskertoihin vaikuttavat kemikaalisäiliön tilavuus ja kemikaalin annostelumäärä. Molempiin edellä mainittuihin vaikuttaa myös kiinteistön vedenkulutus eli mitä enemmän vettä käytetään, sitä useammin lietettä tulee tyjentää ja kemikaalia lisätä. 

Fosforin saostuskemikaalin lisäksi voi olla tarpeen annostella myös ns. alkalointikemikaalia, jos jätevesi muuttuu prosessissa liian happamaksi. Liian alhainen pH vaikuttaa puhdistamon toimintaan mm. siten, että kiintoainetta karkaa ja samalla puhdistustulos heikkenee. 

Myös kaikki sähköiset laiteet ja tarvikkeet tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Yleensä nyrkkisääntönä on, että mitä enemmän puhdistamo sisältää tekniikkaa, sitä herkempi se on häiriöille. Myös sähkönkulutus on suurempi, jos laitteita on paljon ja niiden käyttöaste on suuri. Laitepuhdistamoiden päivittäinen sähkönkulutus vaihtelee n. 0,8 - 5 kWh/vrk.   

Julkaistu 9.9.2013 klo 16.05, päivitetty 15.2.2019 klo 15.00