Pienpuhdistamoiden CE-merkintä

CE-merkintä ja testaus

ce_merkki.gif
 

Pienille jätevedenkäsittelylaitteille voimassa olevat tuotetandardit

CE-merkintä ja kansalliset vaatimukset

Tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta

CE-merkinnän sisältö

CE-merkintä ja testaus

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on sitä koskevan tuotestandardin mukainen. Tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta. Lue lisää CE-merkistä

Pienet jätevedenkäsittelylaitteet voidaan CE-merkitä EU:n rakennustuoteasetuksen perusteella, jos ne kuuluvat tuotestandardien soveltamisalaan. Kaikille jätevedenkäsittelylaitteille ei ole tuotestandardeja, minkä takia markkinoilla on myös tuotteita, jotka eivät ole CE-merkittyjä.

Jos puhdistamoon kohdistuu vaatimuksia myös muista EU:n direktiiveistä tai asetuksista, on valmistajan ennen CE-merkinnän kiinnittämistä varmistettava, että tuote täyttää myös niiden vaatimukset. Usean direktiivin tai asetuksen alaista rakennustuotetta ei saa CE-merkitä pelkästään rakennustuoteasetuksen perusteella.

Pienten jätevedenkäsittelylaitteiden CE-merkintää varten vaaditaan puolueettoman kolmannen osapuolen, niin sanotun ilmoitetun laitoksen suorittamaa testausta (vesitiiviys, puhdistustehokkuus ja rakenteelliset ominaisuudet). Ilmoitettujen laitosten suorittama testaus tehdään laitevalmistajien tilauksesta ja kustantamana. Mikäli tuotteeseen tehdään olennaisia muutoksia, joudutaan ainakin osa testauksista uusimaan. Esimerkiksi fosforin saostuksen lisääminen puhdistamoon on muutos, jonka seurauksena ainakin puhdistustehokkuuden testaus on uusittava.

Euroopassa toimii useita pienten jätevedenkäsittelylaitteiden testauksia tekeviä ilmoitettuja laitoksia ja valmistaja voi vapaasti valita, mistä laitoksesta testauspalvelut hankkii. Laitokset on listattu EU:n Nando-tietokantaan. SYKE ei toimi enää ilmoitettuna laitoksena ja näin ollen Suomessa ei ole enää testauslaboratoriota, jossa voisi testata esimerkiksi pienpuhdistamon puhdistustehokkuuden. VTT tekee edelleen rakenteellisten ominaisuuksien testausta.

Pienille jätevedenkäsittelylaitteille voimassa olevat tuotestandardit

CE-merkintä on pakollista seuraavien tuotestandardien soveltamisalaan kuuluville tuotteille:

  • EN 12566-1 Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt
    (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks)
  • EN 12566-3 Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants)
  • EN 12566-4 Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits)
  • EN 12566-6 Saostussäiliössä esikäsitellylle jätevedelle tarkoitetut tehdasvalmisteiset pienpuhdistamot (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent)
  • EN 12566-7 Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet (Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units)

Olemassa oleviin standardeihin voi tulla muutoksia ja korjauksia. Näiden muutosten myötä myös vaaditut CE-merkintätiedot voivat muuttua. Valmistajien ja maahantuojien pitääkin jatkuvasti seurata tuotestandardeissa tapahtuvia muutoksia, jotta tuotteet ja niihin liittyvät dokumentit pysyvät vaatimusten mukaisina. Voimassa olevat standardit löytyvät täältä hEN Helpdesk.

CE-merkintä ja kansalliset vaatimukset

Pienen jätevedenkäsittelylaitteen CE-merkintä ei osoita, että tuote täyttäisi minkään EU-maan kansallisia määräyksiä. Siksi esimerkiksi puhdistamo voi olla asiallisesti CE-merkitty, vaikka se ei täytäkään Suomen haja-asutuksen jätevesiasetuksen tai ympäristönsuojelulain vaatimuksia. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuuksista, joiden perusteella pätevä suunnittelija voi arvioida tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen.

Tuotteen ominaisuudet ilmenevät suoritustasoilmoituksesta

Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistajan tulee aina laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP). Se kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot. Ilmoituksen esitysmuoto on kuvattu rakennustuoteasetuksen liitteessä III.

Suoritustasoilmoitus on toimitettava sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä/kielillä, missä tuote asetetaan saataville. Suoritustasoilmoituksen voi laittaa sähköisessä muodossa myös yrityksen verkkosivulle. Tällöin on huolehdittava siitä, että komission verkkosivujakelua koskevan delegoidun asetuksen (EU) N:o 157/2014 vaatimukset täyttyvät. Vastaanottajalla on oikeus vaatia suoritustasoilmoitusta paperisena versiona.

CE-merkinnän sisältö

Pienillä jätevedenkäsittelylaitteilla CE-merkintä kiinnitetään itse tuotteeseen (suppea versio) ja tuotetta seuraaviin asiakirjoihin (laajempi versio). Kutakin rakennustuotetta koskevat tarkat CE-merkintäohjeet ovat asianomaisen yhdenmukaistetun standardin informatiivisessa liitteessä ZA. CE-merkintä ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki.

CE-merkinnässä ilmoitetaan olennaiset tiedot ja ominaisuudet tuootteesta. Jonkin ominaisuuden kohdalla voi lukea myös "ei määritetty" (NPD = no performance determined). Tällainen merkintä tuotteessa on mahdollinen, jos sitä myydään sellaisessa maassa, jossa kyseisen ominaisuuden osoittaminen ei ole pakollista.

Julkaistu 27.6.2016 klo 10.23, päivitetty 26.3.2018 klo 11.13