Rakennuksen rakenteellinen turvallisuus

Turvallinen rakennus on rakenteiltaan luja ja vakaa. Tämän varmistamiseksi rakennuksen tulee täyttää kantavien rakenteiden lujuuden ja vakauden perusvaatimukset. Rakenteellisen turvallisuuden merkitys korostuu rakennuksissa, joita käyttää suuri määrä ihmisiä ja joissa rakenteille asetetaan suurempia vaatimuksia pitkien jännevälienvuoksi, esimerkkinä erilaiset urheiluhallit ja areenat.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuudessa on esiintynyt puutteita ja virheitä niin suunnittelussa kuin toteutuksessa, minkä seurauksena on tapahtunut rakenteiden sortumisia. Vakavimpia esimerkkejä on käytössä olleiden rakennusten osalta Laukaan maneesin sortuminen kevättalvella 2013, jossa kuoli yksi ihminen. Ympäristöministeriö on keväällä 2013 perustanut työryhmän valmistelemaan lainmuutosta, jotta voitaisiin luoda käytännöt rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseksi myös olemassa olevissa rakennuksissa.  

Kantavat rakenteiden suunnittelu  perustuu eurooppalaisten rakennesuunnittelustandardien eli eurokoodien käyttöön yhdessä ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa.

Kantavien rakenteiden lujuus

Kantavat rakenneosat ottavat vastaan rakennuksen runkoon kohdistuvat käytöstä aiheutuvat kuormat sekä luonnonolosuhteista, kuten lumesta, tuulesta ja lämpötilaeroista johtuvat kuormat. Jotkin rakenteet mitoitetaan kestämään myös muita poikkeuksellisia kuormia, niin sanottuja onnettomuuskuormia.

Runsaslumiset talvet ovat kiinnittäneet huomiota lumikuormien vaikutukseen kattorakenteisiin. Lumikuorma rakennusten katoilla on yleensä suurin kevättalvella. Tilanteesta voi tulla vakava, jos rakenteet eivät syystä tai toisesta ole määräysten mukaisia. Lumikuormaa on syytä seurata aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaessa lumen poistoon. Vastuu tästä on aina kiinteistönomistajalla. Pientalot eivät kokemuksen mukaan kuulu riskialttiisiin kohteisiin

Kuormat siirtyvät rakennuksen runkoa pitkin perustuksille tähän tarkoitukseen suunniteltujen rakenneosien (laatat, palkit, pilarit, seinät ja muut rakenneosat) välityksellä. Perustuksilta kuormat siirtyvät lopuksi maaperälle.

Kantavat rakenteet suunnitellaan yleensä kestämään myös palonaikaisia rasituksia tietyn ajan. Tällä pyritään osaltaan turvaamaan henkilöiden poistuminen rakennuksesta palotilanteessa.

Kantavien rakenteiden rakennusaineet

Kantavat rakenteet voidaan valmistaa monista eri rakennusaineista, ja samassakin rakennuksessa voidaan käyttää useita materiaaleja. Tavallisimpia kantavien rakenteiden rakennusaineita ovat betoni, teräs, puu sekä tiili- ja harkkorakenteet. Joskus käytetään näistä yhdistettyjä niin sanottuja liittorakenteita

Rakennesuunnittelijat avainasemassa

Kantavien rakenteiden mitoittaminen on kohteen rakennesuunnittelijan tai -suunnittelijoiden tehtävä. Jos suunnittelijoita on useita, yhden näistä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toimittava vastaavana rakennesuunnittelijana. Hän vastaa siitä, että osasuunnitelmista muodostuu vaatimukset täyttävä kokonaisuus. 

Mistä suunnitteluohjeet saa?

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja kantavia rakenteita koskevat määräykset ja ohjeet löytyvät ympäristöministeriön www-sivulta.

Eurokoodi-standardeja saa Suomen Standardisoimisliitosta. Kansalliset liitteet löytyvät sivun yläreunassa olevan linkin kautta.

Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskevat kirjeet kuntien rakennustarkastajille

Lisätietoja

Rakennusneuvos Jukka Bergman, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 12.9.2014 klo 12.48, päivitetty 20.2.2020 klo 16.00