Suomen paras maisemahanke - aiempien kilpailujen voittajat

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Suomen parhaana maisemahankeena 2018 palkittiin Kotkan kansallinen kauounkipuistio. Kotkaan perustetun kansallisen kaupunkipuiston statuksella on turvattu kaupunkitilan, kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä ekologisten eritysarvojen säilyttäminen eheänä kokonaisuutena. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria. Kansallisen kaupunkipuiston erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti. Alueen laajuus on noin 2400 hehtaaria. Alueelle on luotu monilajisten, esteettisesti vetovoimaisten uudispuistojen sekä uudistettujen historiallisten puistojen katkeamaton sarja. Heikentyneitä ja saastuneita merenranta- ja jokimaisemia on parannettu puistorakentamisella. Tästä esimerkkeinä ovat Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto ja Jokipuisto. Kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyy arvokasta joki- merensaaristo-, metsä- ja kallioluontoa. Merenalainen kulttuuri- ja luonnonperintö on myös osa kansallista kaupunkipuistoa. Osa arvokkaasta luonnosta on suojeltu luonnonsuojelualueina. Alueella on merkittäviä teollisuus- ja luonnonmaisemia sekä eri aikojen suunnitteluihanteista tai käyttötarpeista kertovia arkkitehtonisia monumentteja.

Lammaspaimenviikot on nokkela yhdistelmä elämyslomaa ja vapaaehtoistyötä

Lammaspaimenviikot_Hiidenmaa_MN
Lampaita luonnonhoitotyössä Hiidenmaan perinnemaisematilalla © Kuva: Mirja Nylander / Metsähallitus

Suomen parhaana maisemahankkeena 2016 palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen lammaspaimenviikot. Lammaspaimenviikot on ainutlaatuinen tapa toteuttaa maiseman hoitoa ja suojelua. Vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista, kukin oman viikkonsa ajan. Paimenten tehtäviin kuuluu vaihtaa lampaille raikas juomavesi, seurata lampaiden yleiskuntoa ja siirtää eläimet syödyltä laidunlohkolta seuraavalle. Viikot ovat maksullisia, maksulla katetaan tilan ylläpitokuluja ja luonnonhoidon kustannuksia. Lammaspaimenviikot auttavat ylläpitämään perinnebiotooppeja, jotka ovat maamme lajirikkaimpia elinympäristöjä.

Tärkeimmät motiivit lammaspaimenviikoille lähtemiseen ovat lampaiden hoivaaminen ja kaipuu luonnon rauhaan. Vuosittain tuhansia ihmisiä houkutteleva konsepti on yhdistelmä luonnonsuojelua ja -hoitoa, luonto- ja maisemasuhteen syntymistä sekä elämyslomaa parhaimmillaan. Suomen paras maisemahanke -kilpailun tuomaristo arvosti voittajassa etenkin hankkeen innovatiivisuutta, osallistavuutta ja innostavuutta. Idea on raikas ja hyvin keksitty ja hanke osattu sopeuttaa hyvin urbaanissa ympäristössä elävän ihmisen elämyskaipuuseen

Härkää sarvista -hanke järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille

Lampaat maisemanhoitotyössä
Haapalehdon tilan perinnemaisemaa laiduntavat Röykkälän tilan lampaat. © Tomi Aho/Mavi

Vuonna 2014 parhaana maisemahankkeena palkittiin Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Hankkeessa järjestettiin maisemanhoitoa luonnoltaan ja maisemiltaan erityisen arvokkaille alueille Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, joissa arvokkaiden kohteiden maanomistajat tekivät karjanomistajien kanssa sopimuksia laiduntamisesta. Tuloksena saatiin hoidon piiriin muun muassa 220 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja harvinaisine lajeineen. Samalla estettiin maisemien haitallista umpeenkasvua ja kannustettiin paikallisia ihmisiä lähimaisemiensa hoitotöihin. Hoitotoimiin ohjattiin rahoitusta maatalouden ympäristötuen erityistukien kautta.

Hyypänjokilaaksossa hoidettiin kulttuurimaisemaa monipuolisella yhteistyöllä

Hyypänjokilaakso_TH_pienennetty.jpg
Tasapainoista maaseudun kulttuurimaisemaa Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueella Kauhajoella. © Tapio Heikkilä

Vuonna 2012 voittajaksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus. Voittanut kokonaisuus keskittyy Hyypänjokilaakson perinteiseen kulttuurimaisemaan, joka perustettiin maisemanhoitoalueeksi vuonna 2009. Aloite hankkeeseen tuli Hyypän kyläseuralta ja Kauhajoen kaupungilta. Myös kaikki Hyypänjokilaakson maanomistajat olivat sen takana.

Hyypänjokilaaksossa on panostettu kylien elinvoimaisuuteen ja kulttuurimaiseman rakenteen, avoimuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen. Maisemaa on suunniteltu ja hoidettu yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Hankkeista ovat vastanneet Hyypän kyläseura ry, Kauhajoen kaupunki, Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunta ja Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö. Jo maisemahanketta perustettaessa Hyypän kyläseuran alaisuuteen perustettiin toimikunta, joka huolehtii maisemanhoidon jatkuvuudesta. Tuomaristo piti merkittävänä paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yhteistä tahtoa maisemanhoidon pitkäjänteiseen edistämiseen. Ensimmäiset uudet hankkeet ovat jo käynnissä. Niistä laajimmassa kunnostetaan luonnonmukaisesti Hyypänjokea. Tarkoituksena on maiseman ja luonto- ja virkistysarvojen hoito sekä tulvahaittojen vähentäminen.

Matkalla maisemaan -hanke kunnosti perinnemaisemia halki Suomen

Matkalla maisemaan
Vuoden 2010 voittajahankkeeseen sisältynyt niitty Haapamäellä. © Esa Aalto

Vuonna 2010 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke, jonka nimi on Matkalla maisemaan – luonnollisesti. Suomen luonnonsuojeluliitto toteutti hankkeen yhteistyössä VR:n kanssa. Yhteishanke sai alkunsa Luonnonsuojeluliiton vahvasta perinnemaisemien hoitoperinteestä ja VR:n halusta tukea perinteisen suomalaisen maiseman säilymistä.

Matkalla maisemaan -hankkeessa on hoidettu vuodesta 2008 lähtien perinnemaisemia, radanvarsien uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä yhteensä 67 paikassa. Pääosa kohteista on kunnostettu kaikille avoimilla perinnemaisematalkoilla. Suurin osa kohteista on pysynyt mukana hankkeessa vuodesta toiseen. Tuomaristo arvosti erityisesti voittajahankkeen käytännöllisyyttä sekä uusien yhteistyömuotojen luomista. Huomionarvoista on myös hankkeen laajuus: sen tuloksia voi nähdä ympäri Suomea.

Hämeenkyrössä hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua

Vuonna 2008 kilpailun voitti kolmen maisemahankkeen kokonaisuus Hämeenkyröstä. Hankekokonaisuuden toteuttivat yhteistyössä Hämeenkyrön kunta, MTK-Hämeenkyrö, Kyrön Luonto ry ja Hämeenkyrö-Seura.

Hämeenkyrö
Hämeenkyrön maisemaa © Tapio Heikkilä

Hämeenkyrön kansallismaisema -osahankkeessa alueelle laadittiin maisemanhoitosuunnitelma sekä kehitettiin alueen maisemaa, luonnonoloja, rakennettua ympäristöä ja elinkeinoja sopusoinnussa kulttuurimaiseman arvojen kanssa. Ympäristönhoito kansallismaisemassa -osahankkeessa tehtiin luontoselvityksiä, joiden avulla pyritään säilyttämään uhanalaistuvaa lajistoa ja ylläpitämään elävää kansallismaisemaa. Hämeenkyrön maisemamatkailu -osahankkeessa kehitettiin hoidettuun kansallismaisemaan soveltuva palvelukokonaisuus, johon kuuluu majoitus-, ruokailu- ja vapaa-ajanpalveluja.

Tuomaristo mieltyi esimerkilliseen tapaan, jolla projektissa tehtiin yhteistyötä. Vuoropuhelua käytiin yhtä lailla pienten yhdistysten, yleisön ja yritysten kesken. Paikalliset asukkaat otettiin tiiviisti mukaan suunnitteluun ja käytännön työhön. Hankkeiden tuloksia voidaan myös soveltaa muilla alueilla. Toiminta on muovautunut käytännöksi, jolla ylläpidetään Hämeenkyrön arvokkaita kulttuurimaisemia.


Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 26.10.2016 klo 17.27, päivitetty 4.12.2020 klo 14.45