Rauhoitetut lajit

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Luonnonsuojelulaki (6. luku) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji  voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella. Kasvit rauhoitetaan aina asetuksella.

Luonnonsuojeluasetuksella on rauhoitettu 62 eläintä, 131 putkilokasvia ja 13 sammalta. Luonnonsuojeluasetuksessa on myös luettelo kaloista, joihin sovelletaan luonnonsuojelulakia.

 

Ympäristöministeriö vahvistaa rauhoitetuille lajeille ohjeelliset euromääräiset arvot. Ne auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Kangasvuokko kukassa
Rauhoitettu kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) kasvaa karuilla kangasmailla. © Terhi Ryttäri/ YHA-kuvapankki.

Rauhoitetut kasvit

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty.

Rauhoitetut eläimet

Rauhoitetun eläimen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. 

Rauhoitettuja eläimiä ei saa tahallaan häiritä, etenkään niiden lisääntymisaikana ja tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla. Lisäksi luonto- ja lintudirektiivit säätelevät lajien hallussapitoa ja kauppaa.

Lintujen pesäpuut ovat rauhoitettuja, kun viranomainen on merkinnyt ne. Suurten petolintujen, kuten kotkien ja kalasääsken pesäpuu on aina rauhoitettu, jos pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä.

Poikkeukset rauhoitusmääräyksistä

ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa eläin- tai kasvilajin rauhoitussäännöksistä, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Jos hakemus koskee koko maata, poikkeuksen myöntää ympäristöministeriö.

Poikkeukset eivät kuitenkaan koske EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja eläimiä, liitteessä IV (b) mainittuja kasveja eivätkä lintudirektiivin artiklassa 1 mainittuja lintuja. Näiden lajien rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa vain luonto- ja lintudirektiiveissä mainituin perustein.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 02952 50094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettiin ennätysmäärä korvauksia vuonna 2018 – uuden lain valmistelu käynnissä 19.2.2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.
Lue lisää
Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista 31.10.2019
Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi. Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä. Ympäristöministeriö pyytää antamaan ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun aikana.
Lue lisää
Julkaistu 14.5.2013 klo 13.44, päivitetty 29.9.2022 klo 9.15