EMAS-hyödyt ja -uutiset

LogoEmas.jpg EMASin hyödyt 

EMASin avainsanat avoimuus, uskottavuus ja luotettavuus ovat arvokkaita ominaisuuksia kaikille organisaatioille. Hoitamalla ympäristöasiansa hyvin, yritys hyötyy liiketoiminnallisesti ja on edelläkävijöiden joukossa. EMAS-ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatiota johtamaan ympäristöasioitaan ja parantamaan ympäristötehokkuuttaan. Täydennetyn ISO 14001-ympäristöjärjestelmän ja EMASiin sisältyvän ulkoisen raportoinnin avulla organisaation toiminta on tehokasta ja tehdystä työstä kerrotaan uskottavasti sidosryhmille. EMAS-organisaatiot saavat näkyvyyttä sekä Suomen että EU:n EMAS-rekistereissä.

Lue lisää EMASin hyödyistä:

 

EMAS-uutisia

EMAS Awards 2019

EMAS Awards 2019 -kilpailun teemana oli EMAS muutoksentekijänä. Kilpailun järjesti Euroopan komissio ja palkinnot jaettiin Bilbaossa Espanjassa marraskuussa 2019.

Tutustu kilpailun tuloksiin Euroopan komission EMAS -sivustolla..

EMAS-asetuksen liite IV on uudistettu

EMAS-asetuksen raportointivaatimuksia koskeva liite on uudistettu. Uudistuksen yhteydessä on mm. tarkennettu raportoitavia indikaattoreita. Uudet vaatimukset otetaan todentamisessa huomioon viimeistään siirtymäajan jälkeen 9.1.2020.

Komission asetus (EU) 2018/2026 (EUR-Lex)

Uudet alakohtaiset viiteasiakirjat

Komissio on julkaissut uusia EMAS-asetuksen mukaisia alakohtaisia viiteasiakirjoja, joissa käydään läpi parhaita käytäntöjä ja alalle soveltuvia ympäristönsuojelun tasoa kuvaavia indikaattoreita. Nyt valmistuneet viiteasiakirjat koskevat julkista hallintoa, autonvalmistusta ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistusta. Aiemmin on julkaistu elintarvike- ja juomateollisuutta, maataloutta, vähittäiskauppaa ja matkailua käsittelevät viiteasiakirjat. Komission EMAS-sivuilla voi tutustua jo valmistuneisiin viiteasiakirjoihin (linkki).

Hotellien ja ravintoloiden ympäristöasiat kuntoon

Vinkkejä hotellien ja ravintoloiden ympäristöasioiden hallintaan löytyy komission ylläpitämältä Take a green step –sivustolta. Tutustu sivustoon tästä.

Otanta mahdollista monitoimipaikkaisten organisaatioiden todentamisessa

EMAS-järjestelmän käyttöönotto organisaatioissa, joissa on useita samankaltaisia toimipaikkoja, on nyt entistä helpompaa. Samankaltaisten toimipaikkojen todentamisessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää otantaa ja todentaa ympäristöjärjestelmän vaatimusten toteutuminen vuosittain otannan perusteella vain osassa toimipaikoista. Komission päivittämässä käsikirjassa selostetaan tarkemmin otantamenetelmää ja luetellaan toimialat, joilla otanta on mahdollista. Tutustu päivitettyyn EMAS-käsikirjaan tästä (EUR-Lex).

EMAS-asetuksen liitteet I-III on uudistettu

EMAS-asetuksen ympäristökatselmusta, ympäristöjärjestelmää ja sisäistä ympäristöauditointia koskevat vaatimukset on uudistettu. Uudet vaatimukset otetaan huomioon seuraavan EMAS-järjestelmän todentamisen yhteydessä, viimeistään 14.9.2018. Jos todentaminen ajoittuu ennen 14.3.2018, voidaan todentamista lykätä kuudella kuukaudella yhteisymmärryksessä todentajan ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Komission asetus (EU) 2017/1505 (EUR-Lex)

EMAS esittäytyy videolla

Uutisia Euroopasta

Euroopan komission EMAS Helpdesk julkaisee säännöllisesti EMAS-uutisia ja EMAS Newsletteriä.

Lue tuoreimmat uutiset  tai  EMAS Newsletter

Tilastotietoa EMASista

Komission EMAS Helpdesk ylläpitää EMAS-tilastoja ja julkaisee perustietoja verkkosivullaan. Alla perustietoa EMAS-järjestelmään liittyneistä organisaatioista. Vuonna 2015 EMAS-järjestelmä oli käytössä noin 8900 toimipaikassa.

EMAS-rekisteröityjen toimipaikkojen määrä vuosina 2005-2015

 vuosi EMAS-rekisteröidyt
toimipaikat
2005 4 116
2006 4 662
2007 5 310
2008 5 962
2009 6 931
2010 7 794
2011 8 114
2012 8 600
2013 10 826**
2014  7 144
2015 8 908
2016 9093

** vuoden 2013 tiedot ovat puuttellisia

Johtavat toimialat EMAS-rekisterissä (11/2015)

Johtavat toimialat EMASissa

Organisaatiot (lkm)

Teollisuus  
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 255
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

174

Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet

158

Elintarvikkeiden valmistus 142
Paperin ja paperituotteiden valmistus 75
Palvelut

 

Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 455
Julkinen hallinto

367

Koulutus 235
Järjestöjen toiminta

214

Majoitus

199

 

Eri maissa rekisteröidyt EMAS-organisaatiot (4/2017)

Maa organisaatiot
Alankomaat 2
Belgia 73
Bulgaria 8
Espanja 869
Irlanti 3
Italia 990
Itävalta 294
Kreikka 31
Kroatia 0
Kypros 85
Latvia 0
Liettua 4
Luxemburg 3
Malta 1
Norja 15
Portugali 54
Puola 69
Ranska 34
Romania 10
Ruotsi 17
Saksa 1 251
Slovakia 3
Slovenia 10
Suomi 4
Tanska 35
Tšekki 25
Unkari 28
Viro 6
Yhditynyt kuningaskunta 28
yhteensä 3 963

Sivun alkuun

EMASin hyödyt

 

 
 
 

 

Hyödyt toiminnassa

Lisää resurssitehokkuutta ja vähentää kustannuksia. EMAS-järjestelmä ohjaa organisaatiota järjestelmälliseen toimintaan. Ympäristöjärjestelmä vähentää kustannuksia tehostamalla mm. raaka-aineiden, veden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä.

Edistää henkilökunnan osallistumista. Henkilöstö tuntee organisaation toiminnan ja tunnistaa työssään mahdollisuudet parantaa organisaation ympäristösuorituskykyä käytännön ratkaisujen avulla. Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi EMAS-järjestelmässä edistetään henkilöstön osallistumista uusien toimintatapojen löytämiseksi. Myös koulutuksen järjestäminen henkilöstölle on tärkeä osa EMAS-järjestelmää.

Parantaa riskien hallintaa.Ympäristöriskien hallinta on tunnistettu keskeiseksi osaksi yleistä organisaatioiden riskien hallintaa. Riskien tunnistamisella ja hallinnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään niiden toteutumista. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio voi parantaa riskien hallintaansa tuotannossa, hankinnoissa ja kuljetuksissa. Varautumalla erilaisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin pystytään myös turvaamaan taloudellisesti vakaan toiminnan jatkuvuus.

Yrityksen ympäristöriskien hallinta kiinnostaa niin rahoittajia, sijoittajia kuin vakuutusyhtiöitäkin.

Sivun alkuun

Hyödyt toiminnan suunnittelussa

Auttaa investointien suunnittelussa. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio tuntee toimintansa ympäristövaikutukset. Jo investointien suunnitteluvaiheessa pystytään ottamaan huomioon tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiselle asetetut tavoitteet sekä ajoittamaan investoinnit järkevästi esimerkiksi muuttuvien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Edistää vastuullista tuotesuunnittelua.Ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatiota tunnistamaan toiminnan ympäristövaikutukset. Kun toimipaikan päästöt sekä tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ovat selkeästi tiedossa, on mahdollista tehostaa tuotesuunnittelua ja etsiä vähemmän ympäristöä kuormittavia raaka-aineita ja tuotantotapoja. Ympäristöä säästävät ratkaisut tuovat kilpailuetua ja edelläkävijöille imagohyötyä.

Kerää tilastotietoa. Hyvin rakennettu ympäristöjärjestelmä tuottaa tietoa toiminnan suunnittelua varten sekä muun muassa viranomais- ja asiakasraportteihin. EMAS-ympäristöjärjestelmää voidaan käyttää hyödyksi myös silloin, kun yritys on solminut energiansäästösopimuksen (lisätietoja saat Motivasta). Tavoitteet energiatehokkuudelle kannattaa sisällyttää ympäristöjärjestelmään. Tällöin ympäristöjärjestelmä tuottaa vuosittaiseen energiankäyttöraporttiin tarvittavat energiatiedot.

Ennakoi tulevia säädöksiä. EMAS-järjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota lainsäädännön noudattamiseen. Tämä edellyttää olemassa olevan lainsäädännön tuntemusta ja myös uusien lakien ja direktiivien valmistelun seurantaa. Näin yritys voi toiminnassaan ennakoida lainsäädännön muutokset (esimerkkeinä materiaalien kierrätys, lajittelu, pakkaus- ja palautusjärjestelmät).

Helpottaa lupa- ja valvontamenettelyjä. EMAS-järjestelmä helpottaa yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa, mutta ei korvaa yritykseltä vaadittavia ympäristölupia eikä viranomaisten valvontaa vaan täydentää niitä. 

Suomessa yrityksillä on mahdollisuus saada 35% alennusta ympäristöluvan käsittelymaksuihin, jos esimerkiksi ympäristöjärjestelmän ansiosta luvan käsittely sujuu normaalia joutuisammin. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja erityisesti EMAS-selonteko kertovat viranomaisille, että yritys suhtautuu ympäristöasioihin vastuuntuntoisesti ja toimittaa viranomaisten tarvitsemat tiedot nopeasti ja luotettavasti. Kokemus on jo osoittanut, että viranomaisten ja ympäristöjärjestelmän käyttöön ottaneiden yritysten välinen vuorovaikutus on tehokasta.

Sivun alkuun

Markkinoinnissa

Tuo luotettavuutta. Ympäristöjärjestelmä on usein jatkoa laatujärjestelmälle, jolloin se edelleen lisää tuotteiden toimitus- ja laatuvarmuutta. Lisäksi ympäristöjärjestelmä vähentää niin myyjän kuin ostajankin ympäristöriskejä. Ympäristöjärjestelmässä otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari raaka-aineesta - tuotannon kautta - jakeluun ja käyttöön sekä loppusijoitukseen.

Vastaa sopimuskumppaneiden vaatimuksiin. Sopimuskumppanit ja alihankintaketjut edellyttävät nykyään yhteistyökumppaneiltaan ympäristöasioiden huomioon ottamista. EMAS-sertifikaatti on helppo ja uskottava tapa osoittaa organisaation ympäristövastuullisuus esimerkiksi tarjouspyyntöjen yhteydessä. Joillakin aloilla, kuten kokoonpanoteollisuudessa, alihankkija voi edustaa yrityksen pahinta ympäristöriskiä. 

Sivun alkuun

EMASin hyödyt viestinnässä

Lisää uskottavuutta. EMAS-selonteko on hyvä apu yrityksen uskottavassa ja avoimessa viestinnässä.  Selonteko kertoo selkeästi, täsmällisesti ja luotettavasti, miten organisaation ympäristöasiat ovat kehittyneet ja millaisia tavoitteita ympäristöasioiden parantamiseksi on asetettu. EMAS-selonteon tiedot ovat aina puolueettoman, päteväksi todetun ympäristötodentajan vahvistamia. Ympäristöselonteon vahvistaminen tehdään samassa yhteydessä kuin järjestelmän todentaminen. Näin se on kustannustehokkaampaa kuin raportin erillinen tarkastaminen.

Tehostaa sidosryhmäviestintää. EMAS-selonteko vastaa moniin yrityksen sidosryhmien esittämiin kysymyksiin. Ympäristöselontekoon tarvittavat tiedot saadaan toimivasta ympäristöjärjestelmästä.  Jo selonteon suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon sidosryhmien erilaiset tarpeet ja täydentää selontekoa EMASin minimivaatimusten lisäksi esim. sosiaalisia ja taloudellisia tietoja käsittelevillä osioilla.

EMAS kertoo vastuullisuudesta. Ympäristöasioista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat keskeinen osa yhteiskuntavastuuta, johon kuuluu lisäksi taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen, hyvät toimintatavat sekä vastuullisuus suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja kuluttajiin, viranomaisiin, ympäristön asukkaisiin ja yhteisöihin.

EMAS-logo viestintävälineenä. EMAS-rekisteröity organisaatio saa käyttöönsä EMAS-logon. Logo kertoo sidosryhmille, että organisaatio on sitoutunut ympäristönsuojelunsa tason jatkuvaan parantamiseen ja että organisaatio tiedottaa ympäristöasioistaan avoimesti julkisuuteen.

Sivun alkuun

EMASin hyödyt verrattuna ISO 14001:een

Sertifioituun ISO 14001 –standardin mukaiseen järjestelmään verrattuna, EMAS-järjestelmä tarjoaa seuraavia hyötyjä yritykselle:

  • päteväksi todetun ympäristötodentajan vahvistama ja siten luotettava ympäristöraportti, jonka tietoja voi käyttää kaikessa viestinnässä
  • jatkuvasta ympäristötehokkuuden parantamisesta ja sitoutumisesta kertovan EMAS-logon käyttöoikeus
  • kustannustehokkuus verrattuna järjestelmän sertifiointiin ja erikseen todennettuun raporttiin
  • näkyvyys EU:n ja Suomen EMAS-rekistereissä

Sivun alkuun

Lisätietoja 

Ylitarkastaja Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.06, päivitetty 4.2.2020 klo 10.21
Aihealue: