Tulli ja SYKE valvoivat yhteistyössä Suomesta lähteviä jätekuljetuksia

Uutinen 29.11.2022 klo 9.01
Käytettyjen autojen vientikuljetus. © SYKE

Yhteistiedote Tulli ja SYKE

Tulli ja Suomen ympäristökeskus SYKE valvoivat lokakuussa tehostetusti kansainvälisiä jätesiirtoja osana maailmanlaajuista DEMETER-valvontaoperaatiota. Viranomaiset tarkastivat muun muassa useita metallijätekuormia sekä käytettyjen ajoneuvojen ja elektroniikkalaitteiden kuljetuksia. Puutteita löytyi erityisesti asiakirjoista.

Osana maailmanlaajuista valvontaoperaatiota Tulli ja SYKE tekivät jäteratsian 27. lokakuuta Helsingin Länsisatamassa. Ratsiassa tarkastettiin 74 Suomesta autolautoilla lähtevää rekkakuljetusta. Jätesiirtoluvan vaativia jätesiirtoja havaittiin yksi, vihreitä jätevientejä kaksi sekä muita kuljetuksia, kuten käytettyjen ajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kuljetuksia, oli kahdeksan. Käytettyjä ajoneuvoja sekä kolariajoneuvoja oli runsaasti ja osalta puuttui tarvittavia asiakirjoja.

"Tarve valvontaan on ilmeinen ja nykyinen valvontakonseptimme on toimiva. Yhteistyö viranomaisten kesken toimii ja on tuloksellista sekä yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Näyttää nimittäin siltä, että vaikka puutteita on edelleen, niin suunta on kuitenkin parempaan päin", kertoo tulliylitarkastaja Ari Peltonen.

Maailman tullijärjestö WCO:n koordinoimaan, muun muassa laittomiin jätesiirtoihin kohdistuvaan, Demeter-valvontaoperaatioon osallistui tulliviranomaisten lisäksi kansallisia ympäristöviranomaisia. Suomessa kansainvälisiä jätesiirtoja valvoo Tulli ja SYKE. Tulli vastaa konkreettisista valvontatoimista rajanylityspaikoilla, kuten satamissa.

Käytettyjen ajoneuvojen vientiasiakirjoissa puutteita – viejän on osoitettava, että kyseessä ei ole jäte

Käytettyjä ajoneuvoja, renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä niiden varaosia saa viedä ulkomaille uudelleenkäyttöä varten, mikäli viejä pystyy osoittamaan, että kyseessä ei ole jäte. Vietävät tuotteet eivät saa myöskään sisältää aineita, joiden vienti on kielletty. Mikäli viranomaiset eivät saa riittävää osoitusta siitä, ettei kyse ole jätteestä, pidetään siirtoa laittomana jätesiirtona.

Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei ulkomaille päädy jätettä, jonka käsitteleminen olisi ympäristölle tai ihmisen terveydelle haitallista.

"Käytettyjen ajoneuvojen vienti ulkomaille edellyttää aina viejältä todisteita siitä, ettei kyseinen ajoneuvo ole jätettä. Valvonnassa törmäämme usein vienteihin, joista puuttuu tarvittavat asiakirjat, kuten voimassa oleva katsastustodistus tai korjauskelpoisuustodistus pieniä vikoja sisältävälle ajoneuvolle", kertoo Katri Lautala Suomen ympäristökeskuksesta.

"Olisi tärkeää, että kansalaiset tietäisivät käytettyjen ajoneuvojen sekä elektroniikkalaitteiden vientiä koskevat vaatimukset, jottei Suomesta päädy jätteitä muiden maiden huolehdittavaksi", toteaa Lautala.

Pelkästään Afrikan maihin on viety vuonna 2021 sadoittain käytettyjä ajoneuvoja.

Laittomuudet lisääntyneet vihreissä jätesiirroissa, parannuksia jätteensiirtoasetukseen luvassa

Jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Poikkeuksena tästä on vaarattomat niin sanotut vihreät jätteet, joiden siirtämisestä uudelleen hyödynnettäviksi ei todennäköisesti aiheudu riskiä ympäristölle. Vihreitä jätteitä ovat esimerkiksi metalliromu, jätepaperi ja käsittelemättömän puun jäte. Näitä saa pääsääntöisesti siirtää EU:n tai OECD:n jäsenmaasta toiseen ilman erillistä lupaa.

Mikäli vihreää jätettä viedään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, viejän on pystyttävä osoittamaan, että jätteen käsittely tapahtuu olosuhteissa, jotka suurelta osin vastaavat Euroopan unionin ympäristölainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.

"Laittomat jätesiirrot vihreiden jätesiirtojen nimissä vaikuttavat olevan kasvussa ja onkin hyvä, että niiden valvontaa tullaan tehostamaan jätteensiirtoasetuksen uudelleentarkastelussa", kertoo Katri Lautala.

Euroopan unioni on päivittämässä jätteensiirtoasetusta. Asetuksen uudelleentarkastelun yleiset tavoitteet liittyvät ympäristönsuojeluun. Muun muassa vihreiden jätteiden siirtojen jäljitettävyyttä parannetaan.

Euroopan unionilla on iso rooli jätekaupassa

Euroopan unioni on tärkeä toimija maailmanlaajuisessa jätekaupassa. Vuonna 2020 EU:sta vietiin unionin ulkopuolisiin maihin noin 32,7 miljoonaa tonnia jätettä. Viennin arvo oli noin 13 miljardia euroa. Merkittävimmät jätteiden vastaanottajamaat olivat Turkki ja Intia.

Suurin osa EU:sta viedystä jätteestä on rautametallijätettä ja muuta metallista jätettä. Myös paperijätettä, muovijätettä, tekstiilijätettä ja lasijätettä viedään merkittäviä määriä. Myös EU:n jäsenvaltioiden välillä siirretään huomattavia määriä jätettä.

Lisätietoja