Vastuu pilaantuneesta alueesta

Pilaantunut maaperä ja/tai pohjavesi on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Pilaantunut alue puhdistetaan usein rakentamisen yhteydessä tai ympäristöä pilaavan toiminnan päättyessä. Toiminnan päättyessä puhdistustarve selvitetään ympäristöluvan tai lupaviranomaisen antamien muiden määräysten mukaisesti.

Puhdistusvastuu on aiheuttajalla

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös kiinteistön omistaja tai haltija tai viimekädessä kunta voivat joutua puhdistamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen.

Puhdistamistarvetta arvioidaan aina kohteessa tehtävien tutkimusten sekä ympäristö- ja terveysriskien pohjalta. Jos vastuu pilaantuneisuuden selvittämisestä osuu omalle kohdalle, kannattaa aivan aluksi perehtyä pilaantuneisuuden selvittämiseen (linkki).

Pilaantunut alue voi olla isännätön

Maaperän pilaantumista ei ole pidetty ongelmallisena ennen kuin 1970–1980-luvuilla, jolloin maaperän pilaamiseen on ryhdytty puuttumaan lainsäädännöllä. Tämän vuoksi vastuutaho on usein epäselvä vanhoissa maaperän pilaantumista koskevissa tapauksissa. Jos vastuutahoa ei löydy, pilaantunutta aluetta kutsutaan isännättömäksi kohteeksi. Pilaantunut alue saattaa olla isännätön, jos:

  • toiminta on loppunut ennen 1979 (jätehuoltolaki)
  • toiminta on loppunut ennen 1994 (jätelaki) ja kiinteistönomistaja ei ole toiminnanharjoittaja
  • toiminnanharjoittaja (yksityinen) on kuollut tai
  • toiminnanharjoittaja (yritys) on lopettanut.

Vastuu kiinteistökaupassa ja -vuokrauksessa

Kiinteistön omistajan on kerrottava uudelle omistajalle (ja vuokranantajan vuokraajalle) seikoista, jotka ovat saattaneet tai saattavat pilata maaperää tai pohjavettä. Tästä myyjän selontekovelvollisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Myös ostajalla on velvollisuus selvittää kaupan kohteen kuntoa.

Jos kiinteistön omistaja laiminlyö selontekovelvollisuutensa ja myöhemmin ilmenee, että maaperä on pilaantunut, ostaja voi vaatia esimerkiksi hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta voi siirtyä uudelle haltijalle tai omistajalle, jos uusi haltija on tietoinen alueen pilaantumisesta tai hänellä on mahdollisuus epäillä ja todeta pilaantuminen. Yritystoiminnan luovutuksen yhteydessä myös vahingonkorvausvastuu voi siirtyä uudelle toimijalle. Aiheesta säädetään ympäristönsuojelulaissa sekä laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta.

Tietoa maaperän tilasta on koottu Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), ja tieto kiinteistöä koskevasta merkinnästä toimitetaan aina kiinteistön omistajalle. Kiinteistöä koskevan kohderaportin voi pyytää alueen omalta ELY-keskukselta.

Vahingonkorvaus- ja rikosvastuu harvinaista

Kun pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuu toiselle osapuolelle vahinkoa tai haittaa, on pilaantumisen aiheuttaja tietyissä tapauksissa velvollinen korvaamaan taloudelliset vahingot. Käytännössä korvausvastuu syntyy harvoin.

Jos pilaantuminen johtuu lainsäädännön tai lupamääräysten vastaisesta toiminnasta, tai jos puhdistamisvastuu laiminlyödään, pilaantumisen aiheuttaja voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Julkaistu 31.12.2020 klo 12.40, päivitetty 31.12.2020 klo 12.43