Vertailuasiakirjat eli BREFit aikatauluineen

BAT-vertailuasiakirjojen tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä EU:ssa. Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin (IE-direktiivi 2010/75/EU) myötä BREFien merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu.

Suurin osa BAT-vertailuasiakirjoista on ns. sektori-BREFejä, joita on ensimmäisellä kierroksella valmisteltu IPPC-direktiivin liitteessä 1 mainituille teollisuuden toimialoille. Lisäksi on valmisteltu ns. horisontaali-BREFejä, jotka ovat yhteisiä useille toimialoille.

BREFien uusimiskierroksella kiinnitetään huomiota erityisesti niiden tietojen toimittamiseen, joilla voi olla vaikutusta BREFissä esitettäviin BAT-päätelmiin.

BAT-päätelmät (BAT Conclusions, BATC) ovat BREFien tärkein osa, jossa esitetään päätelmät parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, niiden kuvaus, tiedot niiden sovellettavuuden arvioimiseksi, parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot, siihen liittyvä tarkkailu ja kulutustasot ja tarvittaessa asiaankuuluvat laitoksen kunnostustoimet. BAT-päätelmiä käytetään lähtökohtana IE-direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvia laitoksia koskevia lupaehtoja määritettäessä.

Vertailuasiakirjat julkaistaan Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilla, josta löytyvät sekä IPPC -direktiivin että IE-direktiivin alla valmistellut BREFit englanniksi. BREFien BAT-päätelmät hyväksytään komiteamenettelyssä, minkä jälkeen ne julkaistaan EU:n virallisilla kielillä. Linkit BAT-päätelmien suomenkielisiin versioihin löytyvä alla olevasta taulukosta.

BREFien uusimisaikataulut

Toimiala Tilanne ja aikataulu

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Rauta- ja terästeollisuus (Iron and steel, IS)

Nahkateollisuus (Tanning of hides and skins, TAN)
Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)
Kloorialkaliteollisuus (Production of Chlor-alkali, CAK)
Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)
Öljyjalostamot (Refining of mineral oil and gas, REF)
Puupaneelien valmistus (Wood based panels, WBP) 
Värimetalliteollisuus (Non-Ferrous metals, NFM)
Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas treatment,  CWW) 
Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)
Orgaanisten peruskemikaalien valmistus (Large volume organic chemicals, LVOC) 
Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)
Tarkkailuasiakirja, JRC Reference Report on Monitoring (ROM)
Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT) 
Elintarvikkeiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)
Kaivannaisjätteiden hallinta (Management of  Waste from Extractive Industries, MWEI)

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS) ja 

Puun kemiallinen suojaus (Wood preservation with chemicals, WPC) (yhdistetty STS-prosessiin)

Jätteiden poltto (Waste incineration, WI)
Rautametallien jalostus (Ferrous metals processing, FMP)
  • loppukokous pidetty helmikuussa 2021
Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittely, uusi BREF (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC)
  • loppukokous pidetty kesäkuussa 2021
Tekstiiliteollisuus (TXT)
  • loppukokous pidetty keskuussa 2021
Teurastamot (SA)
  • luonnos käsittelyssä
Valimot (Smitheries and Foundries, SF)
  • tiedonkeruu tehty
Keraaminen teollisuus (Ceramics, CER)
  • aloituskokous pidetty helmikuussa 2021
Metallien ja muovien pintakäsittely (STM)
  • työ käynnistynyt 2021
Epäorgaaninen kemianteollisuus (LVIC)
  • työ käynnistynee 2021

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 9.7.2013 klo 14.55, päivitetty 19.8.2021 klo 11.07