Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava

Tiedote 17.12.2021 klo 8.30
© Dimitry Anikin / Unsplash.com

Vaarallisten kemikaalien käytöstä ja päästölähteistä teollisuudessa tarvitaan enemmän tietoa, jotta niiden päästöjä ympäristöön voitaisiin vähentää. Euroopan unionin rahoittama HAZBREF-projekti on selvittänyt teollisuuslaitoksissa käytettyjä vaarallisia kemikaaleja, niiden käyttötapoja, ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia kemikaalipäästöjen vähentämiseen. Projekti keskittyi erityisesti siihen, miten kemikaalit huomioidaan BAT-vertailuasiakirjoissa, jotka määrittelevät teollisuuslaitoksilta vaadittavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan tason.

BAT-vertailuasiakirjoilla on suuri vaikutus lupahtoihin ja valvontaan

Euroopan unionin tasolla tärkein työkalu, jolla teollisuuspäästöihin vaikutetaan, on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU) ja siihen liittyvät yleiseurooppalaiset parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelevät BAT-vertailuasiakirjat (BREF). BAT-vertailuasiakirjat laaditaan kaikille teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluville erilaisille teollisuuslaitoksille. BAT-vertailuasiakirjojen rooli on vahva, sillä näille laitoksille asetettavien päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden ympäristölupamääräysten on perustuttava BAT-vertailuasiakirjoihin. Suomessa direktiivin vaatimukset on huomioitu ympäristönsuojelulaissa (527/2014).

Nykyisellään teollisuuden käyttämiä kemikaaleja ja niiden aiheuttamia mahdollisia ympäristöhaittoja ei huomioida BAT-vertailuasiakirjoissa kattavasti.

”Nykyiset parhaan käyttökelpoisen tekniikan määräykset ovat onnistuneet vähentämään monien jo pitkään vaarallisiksi tiedettyjen aineiden päästöjä. Esimerkiksi raskasmetallien ja dioksiinien päästöt on huomioitu niissä hyvin ja päästöt ovat vähentyneet. Ympäristön kemikalisoitumisen vähentämiseksi nyt olisi aika keskittyä muiden kemikaalien päästöihin BAT-vertailuasiakirjojen kautta”, kertoo HAZBREF-projektia johtava Kaj Forsius Suomen ympäristökeskuksesta. Forsius koordinoi BAT-vertailuasiakirjoja koskevaa tietojenvaihtoa Suomessa.

EU:n teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on ympäristönsuojelun korkea taso. Tähän voidaan päästä vasta silloin, kun BAT-vertailuasiakirjoissa teollisuuslaitoksille asetettavissa vaatimuksissa otetaan systemaattisesti huomioon kaikki merkitykselliset kemikaalit, joita teollisissa prosesseissa käytetään ja joita teollisuudesta mahdollisesti pääsee ympäristöön. Niiden kemikaalien lisäksi, joiden käyttöä jo rajoitetaan, BAT-vertailuasiakirjoissa pitäisi ottaa huomioon muutkin, myös huonommin tunnetut kemikaalit.

”Jos kemikaalien käyttö ja mahdolliset riskit huomioitaisiin BAT-vertailuasiakirjoissa paremmin, se ohjaisi teollisuuden toimijoita kemikaalien parempaan hallintaan koko Euroopassa. Myös viranomaiset pystyisivät paremmin tarkentamaan lupavaatimuksia ja valvontaa kemikaalien osalta. Tätä kautta pystyttäisiin vähentämään haitallisten aineiden käyttöä ja niiden päästöjä ympäristöön”, Kaj Forsius sanoo. ” Suomessa on jo käytössä monia hyviä toimintatapoja ja työkaluja, joita olisi hyvä ottaa käyttöön muuallakin.”

Kemikaalitieto parempaan käyttöön

Tietoa kemikaalien ominaisuuksista ja käytöstä kertyy EU:n tasolla koko ajan lisää muun muassa kemikaaleja koskevan REACH-asetuksen, vesipuitedirektiivin ja pysyviä ympäristömyrkkyjä koskevan POP-asetuksen toimeenpanon kautta. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että tätä tietoa hyödynnettäisiin myös BAT-vertailuasiakirjoissa järjestelmällisesti.

HAZBREF-projekti ehdottaa, että kaikkiin BAT-vertailuasiakirjoihin sisällytettäisiin jatkossa kemikaaleja koskeva osio. Kemikaalien parempi huomioiminen BAT-vertailuasiakirjoissa ja niiden laadintaprosessissa vaatisi entistä tiiviimpää tiedonvaihtoa BAT-työtä koko Euroopan tasolla koordinoivan IPPC-toimiston ja eri alojen asiantuntijoiden välillä. Lisäksi BAT-vertailuasiakirjojen laadinnasta vastaavien teknisten työryhmien kemikaaliosaamista olisi syytä lisätä, jotta kullakin teollisuuden alalla käytettävät haitalliset ja vaaralliset kemikaalit pystyttäisiin tunnistamaan.

”Ehdotuksemme istuvat hyvin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. BAT-vertailuasiakirjojen vaikuttavuuden vahvistaminen tukisi merkittävästi myös EU:n tuoreen saasteettomuustoimintasuunnitelman ja kemikaalistrategian toimeenpanoa”, toteaa Kaj Forsius.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. +358 46 850 9212 (myös +358 295 251 119), s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Viestintäasiantuntija Eija Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. +358 295 251 242, s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkki raporttiin: Strengthening chemicals management in Best Available Techniques Reference Documents, Reports of the Finnish Environment Institute 48/2021

 

Logos Hazbref project Interreg EU
 

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoittama HAZBREF-projekti (Hazardous industrial chemicals in the IED BREFs) alkoi vuonna 2017. Työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus. Muut hankepartnerit olivat Saksan ympäristövirasto UBA, Ruotsin ympäristövirasto (Naturvårdsverket), Viron ympäristötutkimuskeskus KLAB ja puolalainen Institute for Ecology of Industrial Areas (IETU).

Linkki HAZBREF-projektin englanninkielisille verkkosivuille