Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

IED artikla 75 komitea

 • IED artikla 75 komitea on hyväksynyt rautametallien jalostusta (FMP) koskevat BAT-päätelmät.

Uusimmat käynnistyneet BREF-prosessit

Metallien ja muovien pintakäsittelyä (STM) koskevan BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Aloituskokous pidetään kesäkuussa 2022.

Epäorgaanista kemianteollisuutta koskeva (LVIC) BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Aloituskokous pidetään syksyllä 2022.

Komission ehdotukset sääntelyn uudistamiseksi

Komission ehdotus teollisuuspäästödirektiivin (IED) uudistamiseksi on julkaistu 5.4.2022. Direktiiviehdotukseen voi tutustua Euroopan komission sivuilla.

Komission on julkaissut ehdotuksen myös Euroopan päästörekisteriä (E-PRTR) koskevan asetuksen uudistamiseksi 5.4.2022. Asetusehdotukseen voi tutustua Euroopan komission sivuilla.

  Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät julkaistiin 30.12.2021

  Uudet suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät korvaavat vuonna 2017 julkaistut päätelmät heti julkaisupäivästään alkaen. Päätelmien uusi julkaisu liittyy Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 27.1.2021 antamaan tuomioon.

  Nyt julkaistut LCP BAT –päätelmät vastaavat sisällöltään vuonna 2017 julkaistuja päätelmiä. Niiden olemassa olevien laitosten, joiden pääasiallinen toiminta on katsottu olevan suuret polttolaitokset, on tullut noudattaa päätelmien mukaisia päästötasoja viimeistään 17.8.2021. Koska voimassa olevat suurten polttolaitosten päätelmät eivät ole uuden julkaisun myötä sisällöllisesti muuttuneet, ei uudesta julkaisusta käynnisty ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaista luvan tarkistamista, mikäli 2017 julkaistut päätelmät on jo otettu huomioon laitoksen ympäristöluvassa. LCP BAT -päätelmien uusi julkaisu ei siten edellytä toimenpiteitä valvontaviranomaisilta, lupaviranomaisilta eikä toiminnanharjoittajilta.

  Julkaistut LCP BAT-päätelmät eri kieliversioina.(EUR-Lex)

  Uudet BAT-päätelmät

  Uusimmat julkaisut

   

   

  Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

  BATin soveltamisketju

  BATin soveltamisketju

  BAT ympäristönsuojelulaissa

  Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

  BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

  Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

  Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

  Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

  BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

  Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

  Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

  Lisätietoja

  Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
  etunimi.sukunimi@syke.fi

  Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava 17.12.2021
  Vaarallisten kemikaalien käytöstä ja päästölähteistä teollisuudessa tarvitaan enemmän tietoa, jotta niiden päästöjä ympäristöön voitaisiin vähentää. HAZBREF-projekti ehdottaa, että kaikkiin BAT-vertailuasiakirjoihin sisällytettäisiin jatkossa kemikaaleja koskeva osio. EU:ssa BAT-vertailuasiakirjat määrittelevät teollisuuslaitoksilta vaadittavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan tason.
  Lue lisää
  Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 3.6.2022 klo 11.49