Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

BAT-seminaari 23.3.2023

BAT-seminaari pidetään torstaina 23.3.2023 iltapäivällä etätilaisuutena. Aiheina ovat:

 • BAT-ajankohtaiskatsaus
 • Teollisuuspäästödirektiivin päivityksen ajankohtaiskatsaus
 • Kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelyn (WGC) BAT-päätelmien soveltaminen
 • Rautametallien jalostuksen (FMP), metallien pintakäsittelyn (STM) ja pintakäsittely orgaanisten liuottimien avulla (STS) BAT-päätelmien rajapinnat.

Ilmoittautuminen seminaariin päättyy 21.3.2023 klo 12.

Ilmoittaudu seminaariin tästä

Uudet BAT-päätelmät

Uusi julkaisu

IED artikla 75 komitea

 • IED artikla 75 komitea on hyväksynyt tekstiiliteollisuutta (TXT) ja kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelyä (WGC) koskevat BAT-päätelmät
 • IED artikla 75 komitea on hyväksynyt rautametallien jalostusta (FMP) koskevat BAT-päätelmät.

Uusimmat käynnistyneet BREF-prosessit

Metallien ja muovien pintakäsittelyä (STM) koskevan BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Aloituskokous pidettiin kesäkuussa 2022.

Epäorgaanista kemianteollisuutta koskeva (LVIC) BREFin uudistaminen on käynnistynyt. Aloituskokous pidetään lokakuussa 2022.

Komission ehdotukset sääntelyn uudistamiseksi

Komission ehdotus teollisuuspäästödirektiivin (IED) uudistamiseksi on julkaistu 5.4.2022. Direktiiviehdotukseen voi tutustua Euroopan komission sivuilla.

Komission on julkaissut ehdotuksen myös Euroopan päästörekisteriä (E-PRTR) koskevan asetuksen uudistamiseksi 5.4.2022. Asetusehdotukseen voi tutustua Euroopan komission sivuilla.

   Viimeisimmät julkaisut

   Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

   BATin soveltamisketju

   BATin soveltamisketju

   BAT ympäristönsuojelulaissa

   Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

   BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

   Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

   Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

   Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

   BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

   Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

   Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

   Lisätietoja

   Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
   etunimi.sukunimi@syke.fi

   Vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuudessa on vahvistettava 17.12.2021
   Vaarallisten kemikaalien käytöstä ja päästölähteistä teollisuudessa tarvitaan enemmän tietoa, jotta niiden päästöjä ympäristöön voitaisiin vähentää. HAZBREF-projekti ehdottaa, että kaikkiin BAT-vertailuasiakirjoihin sisällytettäisiin jatkossa kemikaaleja koskeva osio. EU:ssa BAT-vertailuasiakirjat määrittelevät teollisuuslaitoksilta vaadittavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan tason.
   Lue lisää
   Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 3.6.2022 klo 11.49