Uusi kemikaalien riskinarviointiin keskittyvä verkosto Eurooppaan

Uutinen 8.3.2022 klo 9.00
Kuva: Adobe Stock

EU käynnistää PARC-kumppanuusohjelman, jonka osallistujat muodostavat kemikaalien riskinarvioinnin osaamisverkoston. Suomesta mukana ovat Työterveyslaitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto, Ruokavirasto, sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC) -kumppanuusohjelmassa muodostetaan EU:n laajuinen osaamisverkosto, joka tukee riskinarvioinnin ja riskinhallinnan viranomaisten toimintaa erilaisissa kemikaaliturvallisuuden haasteissa. PARC saattaa yhteen kemikaalien riskien hallintaa tuntevat eri alojen asiantuntijat ja tutkijat sekä luo yhteistyöverkostoja olennaisten sidosryhmien kanssa.

PARC-ohjelmassa kehitetään kemikaalien riskinarviointiin yhtenäisiä ja aiempaa parempia käytäntöjä, joita voidaan jatkossa soveltaa hallinnollisissa kemikaalien riskinarvioinneissa. Lisäksi tavoitteena on, että jatkossa tieto siirtyy paremmin riskinarviointeja tekeviltä tahoilta viranomaisille ja päätöksentekijöille. Tämä edistää ympäristön ja ihmisten terveyden suojelua Euroopassa. Samalla voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta riskinarviointia ja -hallintaa toteuttaviin tahoihin.

Tavoitteena turvallinen ja kestävä kemikaalien käyttö

SYKE tuo hankkeeseen kemikaalien ympäristöanalytiikkaan, riskinarviointiin, kestävyyden arviointiin ja kiertotalouden kemikaaliriskien hallintaan liittyvää asiantuntemusta. SYKE keskittyy erityisesti ympäristössä olevien kemikaalien seurantaan ja seurannan kehittämiseen.

Tämän lisäksi SYKE osallistuu työkokonaisuuksiin, joiden tavoitteina ovat riskinarviointimenetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä EU:n kiertotalouden toimintaohjelmaa ja kemikaalistrategiaa tukevan ”Safe and Sustainable by Design (SSbD)” -kriteeristön käyttöönoton tukeminen eri toimialoilla.

PARC-hankkeen tavoitteena on tuottaa yhtenäiset menetelmät ja toimintatavat, jotka mahdollistavat entistä paremmin ennakoivan kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien tuotteiden sekä näiden kierrätykseen liittyvien riskien hallinnan.

"Ympäristö ja ihminen sen osana altistuvat päivittäin lukuisille eri kemikaaleille. Riskinhallinnan ongelmana on yleensä se, että kemikaalien yhteisvaikutuksia ei juurikaan tunneta ja toteuttamiskelpoiset arviointimenetelmät pitkälti puuttuvat. PARC etsii ratkaisuja myös tähän ongelmaan”, kertoo johtava tutkija Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskuksesta.

Euroopan laajuista yhteistyötä

Verkosto käynnistetään osana Horizon Europe -ohjelmaa. Verkostoon kuuluu noin 200 eurooppalaista organisaatiota. Koko hanketta koordinoi Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto ANSES.

Suomessa toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja partnereina toimivat Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tiedote (TTL): Uusi kemikaalien riskinarviointiin keskittyvä verkosto Eurooppaan

Hankesivu: Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC)

Lisätietoja

Johtava tutkija Jaana Sorvari, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi,
puh. 0295 252 159

Erityisasiantuntija Emmi Vähä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi,
puh. 0295 525 1828