Julkiset hankinnat

Ajankohtaista

Motivan hankintapalvelu julkaisi ohjeen ESCO-hankinnoista

ESCO-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. Ohjeessa keskitytään ensisijaisesti laajojen, useita kiinteistöjä koskevien hankkeiden kilpailutuksen eri vaiheisiin ja hankinnan periaatteisiin.

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä  eli Cleantech-hankinnoista

Valtioneuvosto teki 13.6.2013 periaatepäätöksen uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (eli cleantech-ratkaisujen) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Sen tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech- ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon. Julkisen sektorin tulee edistää näitä ratkaisuja kaikissa hankinnoissaan, mutta erityisesti rakentamisessa, energiasektorilla, liikkumisessa sekä jätehuollossa.

Tavoitteena on, että julkinen sektori hankkii uusia cleantech-ratkaisuja vuosittain vähintään 300 miljoonalla eurolla, mikä on noin yksi prosentti julkisten hankintojen kokonaisarvosta.

EU:n komission julkaisema Buying Green! –julkisen hankkijan käsikirja on uudistunut

Euroopan ensimmäinen ravitsemisalan Ympäristöpassi

Suomessa on otettu käyttöön Euroopan ensimmäinen ravitsemisalan Ympäristöpassi. Verkkosivusto on tietopankki kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista toimintatavoista ruokapalveluissa.

Julkisten hankintojen arvo oli Suomessa vuonna 2010 noin 35 miljardia euroa, joka oli noin 19 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtaosan eli melkein kolme neljännestä hankinnoista muodostavat kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden hankinnat.

EU:n lainsäädäntö ja Maailman kauppajärjestö edellyttävät, että kaikissa julkisissa hankinnoissa noudatetaan tiettyjä periaatteita. Näitä ovat taloudellisuus, avoimuus, kilpailu, syrjimättömyys ja tavaroiden vapaa liikkuminen. Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki, joka perustuu EU:n hankintadirektiiviin. Uusi hankintadirektiivi on tulossa voimaan vuoden 2014 alkupuolella, ja silloin alkaa kansallisen hankintalain valmistelu. 

Yritykset, hallinto ja muut yhteisöt voivat vähentää omaan toimintaansa liittyviä ympäristövaikutuksia ja myös kustannuksia hankkimalla ympäristöä säästäviä tavaroita ja palveluita. Samalla edistetään ympäristöä säästävien tuotteiden kehittämistä ja markkinoita.

Energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) sekä EU:n komission ilmasto- ja energiapaketti edellyttävät, että julkinen sektori näyttää esimerkkiä ja käynnistää energiatehokkuuteen ja -säästöön liittyviä toimia. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) edellyttää, että hankintaviranomaiset ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaaren-aikaiset energia- ja ympäristövaikutukset.

Julkinen sektori kestävien hankintojen edelläkävijäksi

Suomessa valtioneuvosto teki 13.6.2013 periaatepäätöksen uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (eli cleantech-ratkaisujen) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Sen tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech- ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon. Julkisen sektorin tulee edistää näitä ratkaisuja kaikissa hankinnoissaan, mutta erityisesti rakentamisessa, energiasektorilla, liikkumisessa sekä jätehuollossa.

Tavoitteena on, että julkinen sektori hankkii uusia cleantech-ratkaisuja vuosittain vähintään 300 miljoonalla eurolla, mikä on noin yksi prosentti julkisten hankintojen kokonaisarvosta. Tämä on noin yksi prosentti julkisten hankintojen kokonaisarvosta ja kaksinkertaistaisi cleantech-ratkaisujen tämän hetkisen julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen.

Kaikissa valtion hankinnoissa on tavoitteena kokonaisratkaisu, joka edistää energia- ja ympäristötavoitteita sekä hyödyntää uusia cleantech-ratkaisuja kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla. Suunnitellessaan hankintoja valtion hankintayksiköiden on hyödynnettävä elinkaarikustannuslaskentaa sekä laskureita ja huomioitava uusien cleantech-ratkaisujen hyödyntäminen.

Näiden yleisten tavoitteiden ja periaatteiden lisäksi valtioneuvosto on asettanut yksityiskohtaisia tavoitteita tietyille sektoreille, joiden merkitys tavoitteiden saavuttamisen kannalta on merkittävä. Näitä ovat: jätehuolto, sähkö, uudisrakentaminen, kuljetukset, energiaan liittyvät tuotteet, palvelut joille on olemassa ympäristömerkin kriteerit, ja ruoka ja ruokapalvelut.

Periaatepäätös velvoittaa valtion hankintayksiköitä ja on suositus muille julkisille hankintayksiköille. Periaatepäätöstä sovelletaan kaikissa hankinnoissa, ei pelkästään kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtava tutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.11.2013 klo 10.19, päivitetty 19.12.2013 klo 12.51
Aihealue: