Ympäristön tila Etelä-Savossa 2013

Etelä-Savon ympäristön tila on suhteellisen hyvä. Alueen pintavesien yleinen nuhraantuminen vaatii kuitenkin aktiivisia vesienhoidon toimia ja niukkoja pohjavesivarantoja on suojeltava huolella. Luonnon monimuotoisuus vähenee monista syistä ja luonnonvarojen käyttö kasvaa.

Yleinen tietoisuus ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien merkityksestä tulevaisuudelle on vielä riittämätöntä, mutta Etelä-Savossa jo saatu hyvässä yhteistyössä toteutettua toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vääränsuuntaisesta kehityksestä kertoo esimerkiksi työmatkan pituuden jatkuva kasvaminen ja palvelujen siirtyminen yhä kauemmaksi niiden tarvitsijoista.

Luomuviljelyn pellon pinta-ala on kasvanut noin 4 % neljän vuoden aikana.  Puuston kasvu ja poistuma -indikaattori, eli metsätase, kuvastaa kestävää metsätaloutta. Puupolttoaineen käyttö on tasaantunut alun kasvuvuosien jälkeen. Vihreän talouden toteutumisen tiellä on kuitenkin vielä useita esteitä. Fossiiliset polttoaineet ovat yhä liian edullisia ja raaka-aineiden kierrätys riittämätöntä.

Väestö keskittyy taajamiin, haja-asutus vähenee ja henkilöautojen lukumäärä lisääntyy. Työmatkan keskimääräinen pituus on kasvanut hitaasti ja on nykyisellään 13 kilometriä.

Etelä-Savon ympäristön tilaa ilmentävä mittaristo koostuu luonnonvaroja, yhdyskuntarakennetta, ilman laatua, vesien tilaa, päästöjä ilmaan ja veteen, monimuotoisuutta sekä vihreää taloutta kuvaavista indikaattoreista.


Ympäristön tila –katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Etelä-Savon maakuntaa. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila –katsaus.

Etelä-Savon ympäristön tila –katsauksen ovat koonneet Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 11.12.2013 klo 9.35, päivitetty 24.4.2019 klo 14.37