Vesistöjen kuormitus ja luonnon huuhtouma

Suomen vesien tilaa heikentää laaja-alaisimmin haja- ja pistelähteistä sekä ilmaperäisestä laskeumasta aiheutuva rehevöittävien aineiden, fosforin ja typen kuormitus. Hajakuormitus edustaa fosforin osalta yli kolmea neljäsosaa ja typen osalta reilua puolta ihmisen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta. Molempien ravinteiden suhteen ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus ylittää selvästi luonnon huuhtouman valtakunnan tasolla. Paikallisesti pinta- ja pohjavesien tilaa heikentävät myös eri toiminnoista peräisin olevat orgaanisten aineiden sekä metallien ja muiden epäorgaanisten aineiden päästöt. Kivennäis- ja turvemaiden käsittelyt kuten ojitukset ja maan muokkaukset aiheuttavat lisäksi mm. kiintoaineen huuhtoutumista vesiin laajoilla alueilla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty fosfori- ja typpikuormitus eri lähteistä sekä arvio laskeumasta ja luonnon huuhtoumasta Suomessa vuonna 2019. Tiedot päivittyvät syksyisin.

Vuoden 2019 osalta maatalouden kuormitustiedot perustuvat VEMALA-mallin tuloksiin. Metsätalouden kuormitusarvot

perustuvat MetsäVesi -hankkeen tuloksiin.

Päästölähteet

Fosfori
t/a

Typpi
t/a
Fosfori
%
Typpi
%
Pistemäinen kuormitus        
Massa- ja paperiteollisuus

114

2 055

3,2

2,9

Muu teollisuus

14

1 048

0,4

1,5

Yhdyskunnat

108

9 635

3,1

13,8

Kalankasvatus

50

484

1,4

0,7

Turkistarhaus

45

430

1,3

0,6

Turvetuotanto

11

364

0,3

0,5

Pistemäinen kuormitus yhteensä

342

14 016

9,7

20,1

Hajakuormitus        
Maatalous

2 200

36 000

62,6

51,6

Haja-asutus

240

2 100

6,8

3,0

Metsätalous

440

7 300

12,4

10,5

Hajakuormitus yhteensä

2 880

45 400

81,4

65,0

Laskeuma

315

10 400

8,9

14,9

Kuormitus yhteensä

3 537

69 816

 

Luonnon huuhtouma

1 320

37 300

   

Teollisuus, kalankasvatus  ja yhdyskunnat  v. 2019.
Tiedot perustuvat VAHTI-tietojärjestelmän tietoihin 21.8.2020.
Muut päästölähteet ja luonnon huuhtouma SYKEn laskema arvio.

 

Fosforipäästölähteet

Typpipäästölähteet

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.52, päivitetty 20.12.2021 klo 10.42