HCFC-yhdisteet, ohjeita kiinteistön omistajalle

HCFC-kylmäaineiden käyttö kielletty 1.1.2015 alkaen

1.1.2015 alkaen mitään HCFC-kylmäaineita (esim. R-22) ei saa enää käyttää kylmälaitteiden huollossa.

Otsoniasetuksessa ((EY) N:o 1005/2009) on asetettu aikataulu HCFC-yhdisteistä luopumiselle:

 • Uusien aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010 lähtien.
 • Vuoden 2014 jälkeen HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on kokonaan kielletty.

HCFC-yhdisteet, kuten hyvin yleisesti ilmastointilaitteissakin käytetty R-22-kylmäaine, ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ja niillä on myös otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta.

Tarkista kiinteistösi kylmälaitteet

Jos et vielä ole varautunut kieltoon, toimi seuraavasti:

1. Kartoita kiinteistösi kylmälaitteet – onko HCFC-aineita vielä käytössä?

Merkintä laitteen sisältämästä kylmäaineesta löytyy laitteen yhteydestä tai tiedon saa laitetta huoltavalta huoltoyhtiöltä. 

2. Päätä, mitä kullekin laitteelle tehdään.

 • Useimmissa tapauksissa laite on tarpeen uusia kokonaan tai siihen on vaihdettava jokin sallittu kylmäaine. (HCFC-aineita sisältävä laite saa edelleen olla käytössä, mutta vuoto- tai rikkoutumistapauksessa siihen ei voi lisätä kylmäainetta.)
 • Kylmäaineen vaihto tai laitteistojen uusiminen kannattaa tehdä suunnitelmallisesti käyttäen asiantuntijoiden apua.
 • Kannattaa valita mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Laitteita uusittaessa hyviä vaihtoehtoja ovat usein nk. luonnolliset kylmäaineet
 • Kylmäainetta olemassa olevaan laitteeseen vaihdettaessa sopivin vaihtoehto riippuu mm. laitteen iästä ja käyttötarkoituksesta – neuvoja ja tietoja eri vaihtoehdoista saa alan liikkeistä.

3. Aloita toimenpiteet heti . Lisätietoa vaihtoehdoista saat alan liikkeistä tai Suomen Kylmäyhdistyksestä. Tarkista, että käyttämäsi huoltoliike löytyy Tukesin pätevyysrekisteristä: http://tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/

Miten rajoituksiin on varauduttava?

Huoltoa vaativat HCFC-yhdisteitä sisältävät laitteet on joko uusittava ennen vuotta 2015 tai sitten niissä käytettävä kylmäaine on vaihdettava johonkin sallittuun nk. huoltokylmäaineeseen. Kylmäaineen vaihtoon liittyy usein käytännön ongelmia, jotka johtuvat aineen kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista. Nämä voivat lisätä vuotoja, heikentää laitteen hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta. Pahimmassa tapauksessa laite tai sen osa voi jopa rikkoutua. Siksi kylmäaineen vaihto tai laitteistojen uusiminen kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista käyttäen asiantuntijoiden apua.

Valitse mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto

Kylmäainetta vanhaan laitteistoon vaihdettaessa HCFC-aineet korvataan yleensä otsonikerrosta tuhoamattomilla HFC-aineilla. HCFC-aineiden tapaan nekin ovat kuitenkin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Kylmäainetta vaihdettaessa tärkeää onkin valita mahdollisimman vähäisen lämmitysvaikutuksen (GWP*) omaava vaihtoehto. Erityisesti erittäin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP > 2500) omaavia HFC-aineita, kuten R404A ja R507 tulisi korvausinvestoinneissa välttää. HFC-aineita EU-alueella säätelee EU:n F-kaasuasetus ((EU) N:o 517/2014). Uuden F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää EU:n päästövähennystavoitteiden mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjä ja kannustaa siirtymään F-kaasuista muihin vaihtoehtoihin aina kun se on teknisesti mahdollista. Tarkempaa tietoa löytyy sivulta Fluoratut kasvihuonekaasut.

Laajasti hyväksyttävänä pyrkimyksenä niin EU:ssa kuin laajemminkin on sellaisten kylmäaineiden käytön edistäminen, jotka eivät tuhoa otsonikerrosta ja joiden ilmaston lämmityspotentiaali on pieni. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeasti suosiotaan kasvattavat nk. luonnolliset kylmäaineet, kuten

 • hiilidioksidi, jota käytetään enenevissä määrin mm. elintarvikemyymälöiden kylmäaineena
 • ammoniakki, jonka käyttö jo nyt on laajaa esimerkiksi teollisuudessa ja jäähalleissa
 • hiilivedyt kuten propaani, johon perustuvat tehdasvalmiin kylmäainepiirin omaavat pienlaitteet (esim. myymälöiden nk. omakoneiset kylmäkalusteet) lisääntyvät nopeasti

Mahdollisista vaihtoehdoista saa tarkempaa tietoa alan yrityksistä ja Suomen Kylmäyhdistyksestä (http://www.skll.fi/yhdistys/www/)

* GWP = Global Warming Potential. Lukuarvo, joka ilmoittaa eri kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Hiilidioksidin GWP = 1.

Esimerkkejä HCFC-kylmäaineista:

 • HCFC-22 = R-22
 • seoksia: R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-403A, R-403B, R-408A, R-409A, R-409B

Lisätietoja

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite:

Sahkopostiosoite
 
 
 
Julkaistu 13.12.2013 klo 14.06, päivitetty 5.7.2016 klo 12.43