Otsoni- ja F-kaasuasetusten valvonta ja lomakkeet

Kansi_valvontaohje_otsoni_Fkaasut.jpgSYKE on julkaissut otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huoltoa koskevan valvontaohjeen valvoville viranomaisille. Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) käytetään mm. kylmäaineina ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa. Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja F-kaasujen käyttöä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1005/2009 ja (EY) N:o 517/2014 ( tietoa F-kaasuasetuksesta löytyy verkkosivulta Fluoratut kasvihuonekaasut). Näiden asetuksiin liittyvistä pätevyysvaatimuksista on Suomessa säädetty valtioneuvoston asetuksella 766/2016. Säädösten tarkoituksena on taata, ettei otsonikerrosta tuhoavia tai voimakkaita kasvihuonekaasuja pääse vuotamaan ilmakehään.

Asetuksen valvovia viranomaisia ovat ympäristönsuojelulain 527/2014 23 § ja 24 § mukaisesti: ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset. Viranomaiset valvovat asetuksen noudattamista omilla toimialoillaan muun valvontatyön ohessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista.

Valvontaohjeen ohessa julkaistiin myös valvontatarkastuskäynnin lomakkeet, jotka helpottavat tarkastuskäynnin aikana tehtäviä merkintöjä.

Valvontaohje (2. päivitetty painos):

Tietokoneella täytettävät lomakkeet:

Tulostettavat lomakkeet:

 

Lisätietoja

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite: ODS.F-kaasut@syke.fi

 

 

 

Julkaistu 23.8.2013 klo 13.34, päivitetty 2.8.2022 klo 14.29