Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja monimuotoisuuden turvaamisen välistä yhteyttä voidaan vahvistaa (syke.fi)

Kaatuneita kuusia.
© Riku Lumiaro

Tiedote 12.9.2022 Suomen ympäristökeskus
lmastoneutraalisuuteen tähtäävään LULUCF-asetukseen ehdotetut muutokset eivät paranna riittävästi luonnon monimuotoisuuden tilaa Suomessa. Suomen ympäristökeskus ehdottaa kolmea toimenpidettä, jotka turvaisivat luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja edistäisivät hiilensidontaa. Sekä epäsuotuisassa tilassa olevien luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien että luonto- ja lintudirektiivien lajien tilan tulee kehittyä suotuisaan suuntaan. Lisäksi kuolleen puun määrä talousmetsissä tulee kasvaa vähintään 10 kuutiometriin hehtaarilla ja vanhojen, järeiden puiden määrä talousmetsissä vähintään 4–8 puuyksilöön hehtaarilla. Tämä kasvattaisi metsien maaperään ja lahopuuhun sitoutuneita hiilivarastoja.

Osallistu Maisemapäivän valokuvakampanjaan ja -kilpailuun (syke.fi)

Perinnemaisemaa hoidetaan laidunnuksen avulla Hangon Tulliniemessä. © Tapio Heikkilä

Tiedote 5.9.2022 Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö
Maisemat ovat olennainen osa hyvinvointiamme, elinympäristön laatua ja monimuotoisuutta. Kansainvälistä Maisemapäivää vietetään torstaina 20.10. Vuosittain vietettävä päivä kannustaa osallistumaan maisemien tarkasteluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Osallistu Maisemapäivän kunniaksi järjestettävään ohjelmaan tai ideoi oma tapasi viettää Maisemapäivää.

Julkaistu 12.9.2022 klo 14.55, päivitetty 12.9.2022 klo 14.55

Aihealue: