KARA - Kaupunkirakenteen kehityspiirteiden tutkimusverkosto

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Suomen kaupunkirakenne muuttuu

Pientaloalue.jpg
Kuva: Panu Söderström

Suurkaupunkien kehityksessä tapahtuu rakenteellisia muutoksia, jotka näkyvät monella tavalla kaupunkien fyysisessä ympäristössä, toiminnallisessa rakenteessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Muutokset yhdistetään usein globalisaatioon ja kansainvälisen talouskilpailun kiristymiseen sekä mahdollisuuksiin hallita kaupunkien hajautuvaa rakennetta (urban sprawl) ja sosiaalista erilaistumista (social differentiation).

Myös Suomessa aluerakenteen ja kaupunkikehityksen muutostekijöiden on nähty uudistuvan. Koko maan aluerakenteen kehitystä on leimannut väestön ja toimintojen keskittyminen muutamille suurille kaupunkiseuduille. Näissä kasvukeskuksissa kaupunkirakenteen kehitys näkyy paitsi asutuksen ja toimintojen tiivistymisenä kaupunkien ytimissä myös väestönkasvuna taajaan asuttua kaupunkialuetta ympäröivällä vyöhykkeellä. Erityisesti autoistuminen on muuttanut kaupunkirakennetta, ja kotitalouksien autoriippuvuus on vahvistumassa Euroopassa ja Suomessa.

Verkoston tavoitteet

KARA-tutkimusverkosto on muodostettu yllä hahmotellun problematiikan tutkimista varten. Verkostossa on edustajia Suomen ympäristökeskuksesta ja Suomen suurimmilta kaupunkiseuduilta: Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta sekä Turusta, Tampereelta, Oulusta, Kuopiosta ja useista maakunnallisista liitoista ja ELY-keskuksista. 

KARA-verkoston tavoitteena on:

  • selkeyttää ja yhtenäistää kaupunkiseutujen rakenteellisia kehityspiirteitä koskevaa käsitteistöä, 
  • tuottaa mitattua ja jäsenneltyä tutkimustietoa Suomen suurten kaupunkiseutujen rakenteellisista kehityspiirteistä, 
  • lisätä tutkijoiden, suunnittelijoiden ja hallinnon välistä keskustelua ja vuorovaikutusta kaupunkirakenteen kehityksestä ja 
  • tukea suurten kaupunkiseutujen rakennemalli- ja kehityskuvatyötä.

KARA-hankkeiden tarkoituksena on tukea sekä verkoston kuntia että kaupunkiseutuja niiden omissa tietotarpeissa ja kehittämissuunnitelmissa unohtamatta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämien velvoitteiden toteuttamista (puitelaki 169/2007).

Verkoston toiminta

KARA-verkosto järjestää aiheeseen liittyviä seminaareja ja tutkijatapaamisia, tapaustutkimuksia ja niihin liittyvää tiedonvaihtoa, kaupunkiseutujen vertailua sekä Suomessa tapahtuvan kehityksen vertailua ja arviointia kansainvälisen tutkimustiedon perusteella.

Kaupunkirakenteen kvantitatiivinen tutkimus – rakenneominaisuuksia kuvaavien indikaattoreiden kehittely sekä niitä vastaavien mittareiden kalibrointi ja toimivuuden testaus – tarjoaa hyvän tilaisuuden kehittää ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmää (YKR).

Ohjausryhmä

KARA-verkoston hallintaa varten on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien tahojen edustajista. Hankekokonaisuutta koordinoivat Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin yliopiston maantieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. 

Erillisten tutkimusten organisoinnista vastaa kukin osapuoli tai tämän erikseen nimeämät vastuuhenkilöt. Tutkimusresurssit määritellään myös kutakin tapaustutkimusta varten erikseen.

Lisätietoja

KARA-verkoston organisaattori
Erityisasiantuntija Mika Ristimäki
Ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 26.8.2013 klo 13.41, päivitetty 10.6.2019 klo 17.09