Kaavoituksen seuranta 2006

Nykyinen kaava- ja lupajärjestelmä perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen seurannan vuosiraporteissa tarkastellaan maankäytön suunnittelun tilannetta ja kehitystä maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain näkökulmasta. Vuotta 2006 koskevat tilastotiedot perustuvat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmään tallentamiin tietoihin. Tärkeimpinä lähtöaineistoina on käytetty alueellisten ympäristökeskusten ylläpitämiä alueidenkäytön paikkatietoaineistoja (GISALU) ja kuntien täyttämiä asemakaavan seurantalomakkeita. Vuositilasto kattaa Manner-Suomen vesialueineen ilman Ahvenanmaata. Tässä vuoden 2006 raportissa olevat tiedot ovat vuoden 2007 hallinnollisten aluejakojen mukaisia (kuntayhdistymiset huomioitu).

Maakuntakaavoitus eteni vuonna 2006, ja seutukaavat ovat voimassa muilla alueilla. Vahvistettuja kuntien yhteisiä yleiskaavoja oli vuoden lopussa yhteensä 2 ja vireillä 5, joista 1 tuli vireille vuoden aikana. Muiden yleiskaavojen kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa 70 210 neliökilometriä, josta kunnat hyväksyivät vuoden aikana 3 060. Asemakaavoitetun alueen yhteispinta-ala oli yli 6 520 neliökilometriä. Vuoden aikana kunnat hyväksyivät kaikkiaan 139 ranta-asemakaavaa ja 1 339 muuta asemakaavaa. Suunnittelutarvealueista ei vielä ole saatu kattavaa tilastoa.

Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten vuonna 2006 tekemiin poikkeamispäätöksiin sisältyi lähes 6 200 rakennuspaikkaa. Päätös oli myönteinen 88 prosentissa tapauksista. Kuntien osuus poikkeamista on jo parin vuoden ajan ollut hieman suurempi kuin ympäristökeskusten. Kunnat tekivät suunnittelutarveratkaisun lähes 3 300 rakennuspaikasta, joista yli 91 prosentissa ratkaisu oli myönteinen.

Alueelliset ympäristökeskukset tekivät vuoden 2006 aikana kunnille 16 oikaisukehotusta kaavojen hyväksymispäätöksistä. Ympäristökeskukset valittivat 17 kaavasta alueellisiin hallinto-oikeuksiin ja 2 korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhden kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin ympäristöministeriöön 7 ensivalitusta. Hallinto-oikeuksiin tehtiin vajaat 200 ensivalitusta ja 45 jatkovalitusta ympäristökeskusten poikkeamispäätöksistä. Ympäristökeskukset tekivät ensivaiheessa 80 valitusta kuntien suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä yhteensä, näistä tehtiin myös 6 jatkovalitusta.

Alueellisista ympäristökeskuksista (ayk) kuvissa käytetyt lyhenteet ja toimialueet kartalla:

 • LAP Lapin ympäristökeskus
 • KAI Kainuun ympäristökeskus
 • PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
 • LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus
 • KSU Keski-Suomen ympäristökeskus
 • PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
 • PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus
 • ESA Etelä-Savon ympäristökeskus
 • KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
 • PIR Pirkanmaan ympäristökeskus
 • HAM Hämeen ympäristökeskus
 • LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus
 • UUS Uudenmaan ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus SYKE

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Koskenniemi Outi
Malmi Päivi
Vartiainen Kaarina

Julkaistu 27.2.2014 klo 10.57, päivitetty 5.10.2015 klo 20.14