Kaavoituksen seuranta 2005

Nykyinen kaava- ja lupajärjestelmä perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen seurannan vuosiraporteissa tarkastellaan maankäytön suunnittelun tilannetta ja kehitystä maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain näkökulmasta. Vuotta 2005 koskevat tilastotiedot perustuvat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmään tallentamiin tietoihin. Tärkeimpinä lähtöaineistoina on käytetty alueellisten ympäristökeskusten ylläpitämiä alueidenkäytön paikkatietoaineistoja (GISALU) ja kuntien täyttämiä asemakaavan seurantalomakkeita. Vuositilasto kattaa Manner-Suomen vesialueineen ilman Ahvenanmaata. Tässä vuoden 2005 raportissa olevat tiedot ovat vuoden 2006 hallinnollisten aluejakojen mukaisia (kuntayhdistymiset huomioitu).

Maakuntakaavoja vahvistettiin ympäristöministeriössä 3 vuonna 2005. Vuoden lopussa vahvistettuja maakuntakaavoja oli yhteensä 11, ja seutukaavat ovat voimassa muilla alueilla. Ympäristöministeriö vahvisti 2 ensimmäistä kuntien yhteistä yleiskaavaa, ja vuoden lopussa kaavoja oli vireillä 5. Muiden yleiskaavojen kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa 68 210 neliökilometriä, josta kunnat hyväksyivät vuoden aikana 2 190. Asemakaavoitetun alueen yhteispinta-ala oli yli 6 370 neliökilometriä. Vuoden aikana kunnat hyväksyivät kaikkiaan 132 ranta-asemakaavaa ja 1 273 muuta asemakaavaa. Suunnittelutarvealueista ei vielä ole saatu kattavaa tilastoa.

Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten vuonna 2005 tekemiin poikkeamispäätöksiin sisältyi yli 6 250 rakennuspaikkaa. Päätös oli myönteinen 87 prosentissa tapauksista. Kuntien osuus poikkeamista on muutaman vuoden aikana kasvanut yli puoleen. Kunnat tekivät suunnittelutarveratkaisun lähes 3 300 rakennuspaikasta, joista 92 prosentissa ratkaisu oli myönteinen.

Alueelliset ympäristökeskukset tekivät vuoden 2005 aikana kunnille 8 oikaisukehotusta kaavojen hyväksymispäätöksistä. Ympäristökeskukset valittivat 10 kaavasta alueellisiin hallinto-oikeuksiin, eivätkä yhdestäkään korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistuspäätöksistä tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhteensä 5 jatkovalitusta. Hallinto-oikeuksiin tehtiin 193 ensivalitusta ja 45 jatkovalitusta ympäristökeskusten poikkeamispäätöksistä. Ympäristökeskukset tekivät ensivaiheessa 63 valitusta kuntien suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä yhteensä, näistä tehtiin myös 7 jatkovalitusta.

Alueellisista ympäristökeskuksista (ayk) kuvissa käytetyt lyhenteet ja toimialueet kartalla:

 • LAP Lapin ympäristökeskus
 • KAI Kainuun ympäristökeskus
 • PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
 • LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus
 • KSU Keski-Suomen ympäristökeskus
 • PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
 • PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus
 • ESA Etelä-Savon ympäristökeskus
 • KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
 • PIR Pirkanmaan ympäristökeskus
 • HAM Hämeen ympäristökeskus
 • LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus
 • UUS Uudenmaan ympäristökeskus

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Koskenniemi Outi
Malmi Päivi

Julkaistu 27.2.2014 klo 16.25, päivitetty 5.10.2015 klo 19.56