Kaavoituksen seuranta 2003

Nykyinen kaava- ja lupajärjestelmä perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen seurannan vuosiraporteissa tarkastellaan maankäytön suunnittelun tilannetta ja kehitystä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä sitä edeltäneen rakennuslain (RakL) näkökulmasta. Vuotta 2003 koskevat tilastotiedot perustuvat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kaavoituksen seurantajärjestelmään (KATSE) tallentamiin tietoihin. Seuranta kattaa Manner-Suomen alueen, eikä Ahvenanmaa siten sisälly tilastoihin. Tilaston pinta-alat käsittävät myös vesialueet. Tässä vuoden 2003 raportissa olevat tiedot ovat vuoden 2004 hallinnollisten aluejakojen mukaisia (mm. kuntayhdistymiset huomioitu).

Maakuntakaavoja vahvistettiin vuonna 2003 ympäristöministeriössä kaksi ja vanhan rakennuslain mukaisia seutukaavoja yksi. Vuoden lopussa vahvistettuja maakuntakaavoja oli yhteensä kuusi. Seutukaavat ovat voimassa muilla alueilla.

Kuntien yhteisiä yleiskaavoja oli vireillä kaikkiaan neljä, joista kaksi eteni ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Yleiskaavoitetun alueen kokonaispinta-ala kunnissa oli vuoden 2003 lopussa noin 57 700 neliökilometriä, josta 4 300 kaavoitettiin vuoden aikana.

Asema- ja ranta-asemakaavoitetun alueen yhteispinta-ala oli noin 5 900 neliökilometriä vuoden 2003 loppuun mennessä. Kunnat hyväksyivät vuoden aikana 1 200 tavallista asemakaavaa ja 130 ranta-asemakaavaa.

Kunnat ovat voineet maankäyttö- ja rakennuslain aikana osoittaa suunnittelutarvealueita, joilla on sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai joilla on erityisten ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi tarpeen suunnitella maankäyttöä. Näistä ei ole vielä saatu kattavaa tilastoa.

Kunnat ja alueelliset ympäristökeskukset tekivät vuonna 2003 poikkeamispäätöksen lähes 6 500 rakennuspaikasta. Rakennuspaikka myönnettiin 87 prosentissa tapauksista. Kuntien vuoden aikana tekemiin
suunnittelutarveratkaisuihin sisältyi yli 2 500 rakennuspaikkaa, ja 92 prosenttia ratkaisuista oli myönteisiä.

Alueelliset ympäristökeskukset tekivät kunnille vuoden 2003 aikana 19 oikaisukehotusta kaavojen hyväksymispäätöksistä. Ympäristökeskukset tekivät kaavoista hallinto-oikeuksiin 17 ensi- ja 3 jatkovalitusta.
Ensivaiheessa ympäristökeskukset valittivat kuntien 51 poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta sekä jatkovaiheessa 12:sta. Alueellisten ympäristökeskusten poikkeamispäätöksistä tehtiin hallinto-oikeuksiin 268 ensi- ja 75 jatkovalitusta.

Taulukoissa on käytetty seuraavia alueellisten ympäristökeskusten lyhenteitä:

 • UUS Uudenmaan ympäristökeskus
 • LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus,
 • HAM Hämeen ympäristökeskus,
 • PIR Pirkanmaan ympäristökeskus,
 • KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus,
 • ESA Etelä-Savon ympäristökeskus,
 • PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus,
 • PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus,
 • KSU Keski-Suomen ympäristökeskus,
 • LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus,
 • PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus,
 • KAI Kainuun ympäristökeskus,
 • LAP Lapin ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Koskenniemi Outi
Malmi Päivi

Julkaistu 27.2.2014 klo 15.55, päivitetty 5.10.2015 klo 19.46