Kaavoituksen toteutuminen 2002

Poikkeaminen

Maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL) säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen. Kunta ei voi kuitenkaan myöntää poikkeusta, kun kysymys on mm. uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa kaavaa tai vähäisestä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Poikkeamisen voi tällöin myöntää alueellinen ympäristökeskus.

Alueellisen ympäristökeskuksen tai kunnan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vuoden 2002 aikana tekemiin poikkeamisratkaisuihin sisältyvien rakennuspaikkojen määrä oli yhteensä 6173, joista alueellisten ympäristökeskusten osuus oli 60 %. Kunnissa tehdyistä päätöksistä kielteisiä oli noin 5 %, ympäristöhallinnossa vastaava luku oli noin 17 %. Ero selittyy toimivaltaseikoilla: ympäristöhallinnon päätökset sisälsivät merkittävämpiä kohteita ja sijaitsivat mm. ranta-alueilla.

Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset

 Vuonna 2002 alueellisen ympäristökeskuksen tekemät poikkeamisratkaisut sisälsivät 3623 rakennuspaikkaa, joista 88 % kohdistui ranta-alueille.

Alueellisten ympäristökeskusten tekemien myönteisten poikkeamisratkaisujen sisältämiä rakennuspaikkoja oli eniten Kuusamossa ja Tammisaaressa, kummassakin yli 70. Yli 30 rakennuspaikan kuntia olivat lisäksi Porvoo, Kuhmo, Suomussalmi, Espoo, Heinola, Pudasjärvi, Rovaniemen maalaiskunta ja Laukaa.

.

Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset ranta-alueilla

Alueellisten ympäristökeskusten ranta-alueille kohdistuneista ratkaisuista 2282 koski loma-asuntojen rakennuspaikkoja (kielteisiä 18 %) ja 737 vakituisten asuntojen rakennuspaikkoja (kielteisiä oli viidesosa).

 

 

 

 

Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätökset ranta-alueiden ulkopuolella

 Alueellisten ympäristökeskusten vuonna 2002 tekemät ranta-alueiden ulkopuolelle kohdistuneet poikkeamispäätökset sisälsivät 410 rakennuspaikkaa, joista kielteisissä päätöksissä oli 14 %.

Enitenrakennuspaikkoja oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksissä (70), vähiten Kainuun ympäristökeskuksen päätöksissä (1). Kielteisten päätösten sisältämien rakennuspaikkojen osuus kaikista päätösten rakennuspaikoista oli suurin Pohjois-Savossa (30 %).

 

Kunnan poikkeamispäätökset

Vuonna 2002 kuntien tekemien poikkeamisratkaisujen sisältämien rakennuspaikkojen lukumäärä oli 2550, joista 137 oli kielteisissä päätöksissä.

Kuntien tekemien myönteisten poikkeamisratkaisujen sisältämiä rakennuspaikkoja oli eniten Vantaalla, 190. Muita yli 40 rakennuspaikan kuntia olivat Ylöjärvi, Kokkola, Sipoo, Kuopio, Tuusula ja Turku.

 

 

Suunnittelutarveratkaisut

 Rakennusluvan käsittely suunnittelutarvealueella edellyttää rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättävän viranomaisen tekemää rakennusluvan myöntämisedellytysten olemassaolon arviointia ja ratkaisua. Oheiset tunnusluvut perustuvat kuntien erillisessä menettelyssä tehdyistä ratkaisuista saatuihin tietoihin.

Vuonna 2002 kuntien tekemien suunnittelutarveratkaisujen rakennuspaikkojen lukumäärä oli 2548, niistä kielteisissä ratkaisuissa oli 8 %.

Ratkaisuista 2082 koski vakituisten asuntojen rakennuspaikkoja, näistä kielteisissä ratkaisuissa oli 9 %.

Muita kuin vakituisia asuntoja koskevien suunnittelutarveratkaisujen rakennuspaikkojen lukumäärä oli 464, ja niistä kielteisissä ratkaisuissa oli 25.

Kielteiset suunnittelutarveratkaisut keskittyivät suurten kaupunkien lähikuntiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle.

 

 

 

 

 

Julkaistu 28.2.2014 klo 15.30, päivitetty 19.9.2022 klo 8.15