Kaavoituksen menettelyt 2002

Oikaisukehotukset

Alueellisen ympäristökeskuksen oikaisukehotus on osa kuntiin kohdistuvaa alueiden käytön suunnittelua koskevaa ohjausjärjestelmää, jonka piiriin kuuluvat asemakaavat ja yleiskaavat. Oikaisukehotus on prosessina kevyempi kuin muutoksenhakumenettely hallinto-oikeuksissa.

Vuonna 2002 annettiin oikaisukehotuksia yhteensä 14. Niistä puolet koski yleiskaavoja, 6 asemakaavoja ja yksi ranta-asemakaavaa.

Valitukset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamis- ja suunnittelutarveasioissa sekä kaava-asioissa viranomaisilla, asianomaisilla ja heihin rinnastettavissa olevilla sekä eräillä yhdistyksillä on valitusoikeus. Mikäli kunta esimerkiksi ei oikaisukehotuksesta huolimatta muuta aiempaa kaavapäätöstä, voi alueellinen ympäristökeskus viedä asian valituksella hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muista kuin ympäristöhallinnon päätöksistä tehdyistä tai ympäristöhallinnon kuntien päätöksistä tekemistä valituksista ei vielä ole seurantatietoa.

Ensivalitukset

Alueellisten ympäristökeskusten vuonna 2002 kuntien yleiskaavojen hyväksymispäätöksistä alueellisiin hallinto-oikeuksiin tekemien ensivalitusten määrä oli 4, asemakaavojen hyväksymispäätöksistä 3 ja ranta-asemakaavojen hyväksymispäätöksistä 7.

Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksistä seurantavuoden aikana alueellisiin hallinto-oikeuksiin tehtyjen ensivalitusten määrä oli yhteensä 173. Eniten valituksia tehtiin Uudenmaan ympäristökeskuksen (33), Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (23) ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen (19) päätöksistä.

Alueellisten ympäristökeskusten kuntien poikkeamispäätöksistä alueellisiin hallinto-oikeuksiin tekemien ensivalitusten määrä oli 11, joista neljä oli Hämeen ympäristökeskuksen. Alueellisten ympäristökeskusten ensivalitusten lukumäärä suunnittelutarveratkaisuista oli 12, joista kuusi oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen.

Jatkovalitukset

Jatkovalituksia kaavapäätöksistä ei alueellisissa ympäristökeskuksissa vuonna 2002 tehty. Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyjen jatkovalitusten määrä oli 32, joista 11 oli Uudenmaan ympäristökeskuksen. Kuntien poikkeamispäätöksistä alueellisten ympäristökeskusten tekemiä jatkovalituksia oli 8, joista neljä oli Hämeen ympäristökeskuksen. Alueellisten ympäristökeskusten suunnittelutarveratkaisuista korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemiä jatkovalituksia oli 2.

Julkaistu 28.2.2014 klo 15.33, päivitetty 19.9.2022 klo 8.15